הדף השבועי

דפי לימוד על הדף השבועי, ברכות דפים ב-ד: 

סוף זמן קריאת שמע של ערבית לכתחילה ובדיעבד, וכקובץ פידיאף

מאמרים:

גדרי קריאת שמע וברכותיה, הרב יעקב אריאל

'בשכבך ובקומך' או 'בקר וערב תרנין': זמן קריאת שמע – בין זמן אנושי לזמן אסטרונומי, הרב יוסי סלוטניק

'מאימתי קורין' – למשמעות פתיחת הבבלי, הרב מנשה וינר

בענין קריאת שמע ותפילה, הרב זלמן נחמיה גולדברג