תוצאות חיפוש

"בכל דרכיך דעהו" - תרבות הפנאי ביהדות
הרב יונתן רוזנצוויג מעליות כו | מעלה אדומים | תשסו
"העיני האנשים ההם תנקר" - טענת דתן ואבירם
יהושע רוזנברג מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
"הרז הפילוסופי המיסטי של הרמב"ם"
הרב יעקב קורצוויל מעליות כד | מעלה אדומים | תשסד
"וברצון על מזבחי" (הרב חרל"פ)
אורי נויבירט מעליות כב | מעלה אדומים | תשסא
"וכי מניינא אתא לאשמועינן" (כח, א תוד"ה "שהן")
אלחנן דרייפוס מעליות | מעלה אדומים | תשסח
"ופלוני ופלוני עדיו"
אריאל ארנברג מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
"זה אלי ואנוהו" - בירורן של דרשות המכילתא
הרב כרמיאל כהן מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
"זה לא נהנה וזה חסר"
צבי שטיינמץ מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
"טעון של פירות" - לבחינתו של דיוק ביד החזקה
הרב צבי שמשוני מעליות יד | מעלה אדומים | תשנד
"כאחד שבטי ישראל" - לדמותו של שמשון
דוד אייפרמן מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
"שדי נופו בתר עיקרו" - שיטת רש"י
אייל פישלר מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
אדם המזיק באונס
אסף כהנא מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
אדם מועד לעולם
תנחום גולד מעליות כו | מעלה אדומים | תשסו
אופנים לכפיית גט שלא על ידי בית דין
ברק פוקס מעליות ל | מעלה אדומים | תשעג
אות קין
צבי פיגוב מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
אחד עשר בנים ובת בשבע שנים - היאך?
הרב ברוך ברנר מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
אחיזת ציצית בקריאת שמע
יהונתן קוליץ מעליות כב | מעלה אדומים | תשסא
אחריות על ממון שהזיק
הרב נחום אליעזר רבינוביץ מעליות כה | מעלה אדומים | תשסה
אין אדם דן גזירה שוה מעצמו
הרב יצחק שילת מעליות כז - כח | מעלה אדומים | תשסח
איסור גזלה ואיסור גניבה
עמיחי רוזנפלד מעליות כו | מעלה אדומים | תשסו
איסור הליכה בחקות הגויים (החצי הראשון)
הרב צבי הבר מעליות יד | מעלה אדומים | תשנד
אמונת חכמים - מה היא?
הרב נחום רבינוביץ מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
אמירת תפילת עננו בערבית ובשחרית
יהונתן קוליץ מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
ארוסין ונשואין - קניין משלים או קניין מקביל
הרב אוריאל גנזל מעליות יג | מעלה אדומים | תשנג
אשו משום ממונו ומשום חיציו
מעוז בירנבוים מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
בגדר ממונו לענין נזיקין
הרב נחום רבינוביץ מעליות ו | מעלה אדומים | תשמה
בדין הולדת ריח בשבת
עוזיאל ב.א. מעליות ח | מעלה אדומים | תשמז
ביאור מחלוקת התנאים בסכום הענקת עבד עברי
הרב צחי הרשקוביץ מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
ביאור סוגיית "זה וזה גורם באיסורי חמץ"
רפאל רכס מעליות כב | מעלה אדומים | תשסא
ביאור סוגית "העדים שאמרו אמנה היו דברינו"
הרב עזריה ברזון מעליות א | מעלה אדומים | תשמ
ביאור שיטת הרח בדין הכלב שנטל חררה וגמל טעון פשתן
הרב יונתן רוזין מעליות כו | מעלה אדומים | תשסו
בין יום טוב לשבת
הרב יהודה בהרב מעליות ו | מעלה אדומים | תשמה
בין נטילה לטלטול
(הרב) צבי שמשוני מעליות ח | מעלה אדומים | תשמז
בירור יסוד החיוב באב הנזיקין אש
גדי כהן מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
בניין וסתירה בכלים
שמעון צימלס ואליעזר רוטנשטרייך מעליות ח | מעלה אדומים | תשמז
בנית סוכה בחצר בית משותף
יוסף מונק מעליות א | מעלה אדומים | תשמ
בסוגית תרי ותרי
ישראל פישר מעליות א | מעלה אדומים | תשמ
בסיס לדבר האסור - הסחת דעת או טפלות
הרב אוריאל גנזל מעליות טו | מעלה אדומים | תשנה
בעניין "מילי לא מימסרן לשליח"
הרב ישראל רוזנברג מעליות טז | מעלה אדומים | תשנה
בענין הוצאת חבירו ידי חובה בברכה
הרב יצחק שילת מעליות ט | מעלה אדומים | תשמח
בענין חצי נזק צרורות
הרב ישראל רוזנברג מעליות כ | מעלה אדומים | תשנט
בענין עירוב והוצאה ליום הכיפורים
הרב יצחק שילת מעליות א | מעלה אדומים | תשמ
בענין פסיק רישיה
הרב נחום רבינוביץ מעליות ח | מעלה אדומים | תשמז
בענין שינוי יעוד של מוקצה באמצע השבת
הרב יצחק שילת מעליות ה | מעלה אדומים | תשמד
ברכות לה'
ברוך חייקין מעליות ז | מעלה אדומים | תשמו
גדול הבית
הרב יעקב בלינקי והרב גלעד גרוס מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
גדר החיוב של הדלקת נר חנוכה
הרב עזריה ברזון מעליות ה | מעלה אדומים | תשמד
גדר מצוות הענקה
אלי פריימן מעליות יב | מעלה אדומים | תשנב
גדרי "בל יראה ובל ימצא" במשנת הרמב"ם
הרב יונתן רוזין מעליות יד | מעלה אדומים | תשנד
גדרי מלאכת אוכל נפש
הרב אליהו ליפשיץ מעליות טז | מעלה אדומים | תשנה
גזילת עבדים - כקרקע או כמטלטלין
הרב צבי שמשוני מעליות ל | מעלה אדומים | תשעג
דבר שאינו שווה לכל נפש
אריאל פרצ'יק מעליות טז | מעלה אדומים | תשנה
דין "הואיל"
דוד אייפרמן מעליות טז | מעלה אדומים | תשנה
דין "מתוך"
גבריאל חנוכה מעליות טז | מעלה אדומים | תשנה
דין אכסנאי ששכח להשתתף בפרוטה
אליאב פלהיימר מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
דין ברייה בברכות ובאיסורים
הרב צבי הבר מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
דין עד זומם - חידוש או סברה?
אורי ולנר מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
דמדומי מאדים - קביעת הזמנים על פני מאדים
מארק גוטליב מעליות כט | מעלה אדומים | תשסט
דף חדש מטויטת משנה תורה בעצם כתב יד קדשו של הרמב"ם ז"ל
הרב נחום רבינוביץ, הרב יצחק שילת מעליות כה | מעלה אדומים | תשסה
דרכה של תורה
הרב נחום אליעזר רבינוביץ מעליות | מעלה אדומים | תשמח
דרכה של תורה
הרב נחום רבינוביץ מעליות ז | מעלה אדומים | תשמו
דרכי קנין חכמה במשנת הרלב"ג
הרב דוד זנו מעליות כג | מעלה אדומים | תשסב
האם אומרים מיגו במקום עדים
משה כהן מעליות כט | מעלה אדומים | תשסט
האם הרמבם הרשה לעצמו לחלוק על חזל
הרב יצחק שילת מעליות ל | מעלה אדומים | תשעג
האשה ושבעת בניה
הרב צבי הבר מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
הגדרת כרמלית - עיון בשיטת הרמב"ם
הרב צבי שמשוני מעליות | מעלה אדומים | תשנט
הגדרת מוחזקותם של "שנים אוחזין בטלית"
יובל סיני מעליות יד | מעלה אדומים | תשנד
הגדרת שור תם משלם מגופו
הרב ישראל רוזנברג מעליות ל | מעלה אדומים | תשעג
הדעת וחוסר הדעת במשנת איז'ביצה
הרב אלי רייף מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
ההבדל בין שני לוחות הברית
הרב דוד זנו מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
הוצאה שלא לצורך ביום טוב
אחיה אורבך מעליות טז | מעלה אדומים | תשנה
הזמה עצמית בעדים זוממין
הרב חיים סבתו מעליות ה | מעלה אדומים | תשמד
הלכות מקוות - על חזרה אחת בפירוש המשנה לרמב"ם
הרב דרור פיקסלר מעליות יב | מעלה אדומים | תשנב
הלכות שכנים/היזק ראיה
הרב חיים סבתו מעליות ד | מעלה אדומים | תשמג
הנזירות במשנת הרמב"ם
אהוד סליימן מעליות יד | מעלה אדומים | תשנד
הערות אחדות בהלכות גיטין
הרב חיים סבתו מעליות טז | מעלה אדומים | תשנה
הפסד פרמיה בגין ביטול הפוליסה עקב מיצויה
הרב יהודה פריס מעליות ל | מעלה אדומים | תשעג
הצדיקים במיתתם קרויים חיים
אבי זיני מעליות ג | מעלה אדומים | תשמג
הקשר בין שבת למשכן
יואב לביא מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
הר שדה ובית
יוסי גולדברג מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
הראשית
אליהו סימן טוב מעליות ז | מעלה אדומים | תשמו
הרואה נר של חנוכה צריך שיברך
מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
השימוש בדין דיו
הרב יעקב בלינקי מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
השתתפות האבל בחתונת קרובו
הרב ארן בן דוד מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
התייחסות למקרים שונים בהצטרפות לזימון אחרי זימון
הרב יעקב סבתו מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
התפשטות בהקדש ובקידושין
הרב משה צבי נריה מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
והודעתם לבניך
מאיר זלבסקי מעליות ה | מעלה אדומים | תשמד
זמן קריאת שמע
הרב יצחק ספיר מעליות י | מעלה אדומים | תשמח
זמן תחילת אבלות
אורי הולצמן מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
חובת אבי הבן במילת בנו
יונתן רזיאל מעליות יד | מעלה אדומים | תשנד
חובת הענקת צרכים חיוניים לכל תושב
הרב דוד זנו מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה
הרב חיים סבתו מעליות כג | מעלה אדומים | תשסב
חזקה וטענה
יוסי גמליאל מעליות כז - כח | מעלה אדומים | תשסח
חטאי סדום
יוחנן כהן מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
חיוב מזונות הבנים והבנות
איתן רותם מעליות טו | מעלה אדומים | תשנה
חיוב נזקי ממון
הרב אליהו ליפשיץ מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
חיוב פדיון האשה
אסף אקשטיין מעליות טו | מעלה אדומים | תשנה
חיים של תודה - על מזמור ל בתהילים
שניר הראל מעליות כט | מעלה אדומים | תשסט
חצי נזק - דין בבעלים או דין בשור
דוד סבתו מעליות כו | מעלה אדומים | תשסו
יחסם של בית שמאי ובית הלל למצוות קידושין
זוהר גרונר מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
ימים קדושים, מועדים טובים, זמנים חדשים
הרב יאיר דרייפוס מעליות טז | מעלה אדומים | תשנה
כבוד ועונג בנר שבת
איתי מאושר מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
כהנים - עם קדשך כאמור
גיורא רואי מעליות ז | מעלה אדומים | תשמו
כיבוי מזגן בשבת
שמואל טוביה ענבר מעליות יב | מעלה אדומים | תשנב
כל דאלים גבר ודין ממון המוטל בספק
תנחום גולד מעליות כז - כח | מעלה אדומים | תשסח
כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות
איתמר גולדווטר מעליות ט | מעלה אדומים | תשמח
כללי הוראה בהוראות מסופקות
הרב אלישע אבינר מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
כמה הלכות במשנה תורה לרמב"ם וזיקתם לחיבורי רשב"ח
גדעון ליבזון והרב צבי שטמפפר מעליות כה | מעלה אדומים | תשסה
לבירור תוקפן של תקנות הקהל
הרב אלישע אבינר מעליות ג | מעלה אדומים | תשמא
לשון ערומים - הבחנת הרמב"ם באופיים הלשוני של מקורותיו
הרב נחום אליעזר רבינוביץ מעליות כ | מעלה אדומים | תשנט
לשכל טוב הוא לזקנים אך לשחוק נחשב לנערים
(הרב) צבי שמשוני מעליות ה | מעלה אדומים | תשמד
מאחדות לשניות - בכור בני יעקב לשעתו ולדורות
אבי שמחוביץ מעליות יב | מעלה אדומים | תשנב
מודה במקצת
שלמה שפירא מעליות ב | מעלה אדומים | תשמא
מות הכהן הגדול
שרגא קראוס מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
מזמור סז
עקיבא נחשון מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
מחלוקת הערוך והתוספות בפסיק רישיה דלא ניחא ליה
הרב יצחק שילת מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
מחלוקת הרשב"א והר"ן בפיסוק דברי הרמב"ן (כט, א, מב, א; מא, ב)
הרב ישראל רוזנברג מעליות כז - כח | מעלה אדומים | תשסח
מחלוקת ר"ח והרי"ף בענין סחיטה וחליבה בשבת וביו"ט
הרב ישראל רוזנברג מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
מידות דעות ושלמות האדם במשנת הרלב"ג
הרב דוד זנו מעליות כב | מעלה אדומים | תשסא
מיעוט מטפח לענין טומאת אהל - הפרדה או חציצה
הרב אוריאל גנזל מעליות יד | מעלה אדומים | תשנד
מכר תנור מכר כיריים
הרב צבי שטמפפר מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
מכשירי אוכל נפש
אייל פישלר מעליות טז | מעלה אדומים | תשנה
מלאכת בורר
הרב חיים סבתו מעליות ז | מעלה אדומים | תשמו
ממשות בהנאת הקידושין
הרב משה צבי נריה מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
מנורת זהב טהור
עופר קאפח מעליות | מעלה אדומים | תשמח
מסירות הלל לתורה
יוסי פרקש מעליות ד | מעלה אדומים | תשמג
מעשה יהודה ותמר
יעקב זלכה מעליות טו | מעלה אדומים | תשנה
מצב הלכתי חדש כקריטריון להחשבת פעולה כמלאכה
הרב אוריאל גנזל מעליות יב | מעלה אדומים | תשנב
מצוות התוכחה
אבי מלכיאלי מעליות ה | מעלה אדומים | תשמד
מצוות חלוקת הארץ
עמוס גאולה מעליות | מעלה אדומים | תשמח
מקלקל בחבורה
הרב חיים סבתו מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
משחקי התנאים - במרחב ובזמן
חננאל רוס מעליות ל | מעלה אדומים | תשעג
משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו
אהרן שטכלברג מעליות ו | מעלה אדומים | תשמה
משלמת מה שנהנית - כמה משלם?
בראון דסברג מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
מתוך שהותרה לצורך הותרה שלא לצורך
הרב ישראל רוזנברג מעליות כב | מעלה אדומים | תשסא
נבואה והלכה (הלכה על פי נבואה)
יעקב ברנשטיין מעליות ו | מעלה אדומים | תשמה
ניעור בגדים בשבת
הרב רחמים ברכיהו מעליות יב | מעלה אדומים | תשנב
נתינה והקנאה בגט
הרב עזריה ברזון מעליות ב | מעלה אדומים | תשמא
סברה פשוטה של תוספות
יהודה זיסר מעליות ז | מעלה אדומים | תשמו
סגולת ישראל - שיטת הכוזרי והרמב"ם
הרב יצחק שילת מעליות | מעלה אדומים | תשנט
סגנון התורה בהזכרת שמו של יצחק
צבי ורצברגר מעליות ה | מעלה אדומים | תשמד
סדר קדימות בין אבלים
הרב אמיר ספוקויני מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
סוגיית "בנן נוקבן"
מאיר רונן מעליות טו | מעלה אדומים | תשנה
סוגיית פי פרה
דוד פרידמן מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
סוגיית קופצת
אריאל כהן מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
סוגית לך לך תרי זימני
הרב יונתן רוזין מעליות יג | מעלה אדומים | תשנג
סוגית תקפו כהן לפי שיטות הראשונים השונות
שמעון עיר-שי מעליות ב | מעלה אדומים | תשמא
סוכה העשויה ככבשן
חיים ברנר מעליות א | מעלה אדומים | תשמ
סחיטת פירות בשבת
הרב חיים סבתו מעליות ח | מעלה אדומים | תשמז
סיפור מלחמת המלכים ומגמתו
עמוס גאולה מעליות טז | מעלה אדומים | תשנה
ספר 'מזוקק שבעתים' לרבי יוסף ב"ר שאול
הרב אליעזר רייף מעליות כה | מעלה אדומים | תשסה
עדים זוממים שאין מקיימים בהם "כאשר זמם"
הרב חיים סבתו מעליות יז | מעלה אדומים | תשנו
עונש הכיפה
אריה רייך מעליות ז | מעלה אדומים | תשמו
עיונים במעמד המזוזה - בין מצוה לקמיע
הלל אביעזר מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
עירוב תבשילין
אורי זנו מעליות טז | מעלה אדומים | תשנה
על דת ופוליטיקה בישראל
הרב נחום רבינוביץ מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
על שיטת הבה"ג בזמן הדלקת נר חנוכה
הרב יצחק שילת מעליות א | מעלה אדומים | תשמ
ענינו של פרק הבונה על פי רשי
יצחק ספיר מעליות ה | מעלה אדומים | תשמד
עקבות פרשיות התוכחה בדברי הנביאים
עמוס גאולה מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
ערכה של עבודת ה' שלא לשמה
הרב כרמיאל כהן מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
עשרה דורות מאדם עד נח
עמוס גאולה מעליות ח | מעלה אדומים | תשמז
פסיקת הרמב"ם בדין ברירה
הרב צחי הרשקוביץ מעליות טז | מעלה אדומים | תשנה
פסקי ספיקות
הרב חיים סבתו מעליות ג | מעלה אדומים | תשמג
צורות בבית כנסת
יעקב ברנשטיין מעליות | מעלה אדומים | תשמח
צריכא?! - ביאורו של מושג
אהרן גלצר מעליות כז - כח | מעלה אדומים | תשסח
קביעת הלכה מורכבת
הרב עזריה ברזון מעליות י | מעלה אדומים | תשמח
קדושי כסף ביחס לקנין כסף במהלך הסוגיות
אלון בן דוד מעליות ו | מעלה אדומים | תשמה
קווים לדמותו של אלישע בן אבויה
הרב יונתן רוזנצוויג מעליות כב | מעלה אדומים | תשסא
קטע מפירוש התורה לרלב"ג
אלי פריימן מעליות | מעלה אדומים | תשמח
קידושין בגזל דידה
אודי שוורץ מעליות יג | מעלה אדומים | תשנג
קידושין מדין ערב
נעם בלזם מעליות כא | מעלה אדומים | תשנט
קנייני קרקעות
הרב צבי שמשוני מעליות יג | מעלה אדומים | תשנג
קנין גוי במטלטלין - ביאור שיטת הרמב"ם
הרב צבי שמשוני מעליות | מעלה אדומים | תשמח
קריאת נשים בתורה
אוהד אופנהיימר מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
ריח הגט הפוסל לכהונה
רון כ"ץ מעליות טז | מעלה אדומים | תשנה
שיטת הרמב"ם בדין בת הממאנת
יובל סיני מעליות טו | מעלה אדומים | תשנה
שיטת הרמב"ם לגבי תנאי בירושה
הרב ישראל רוזנברג מעליות | מעלה אדומים | תשנט
שיטת רש"י בתרי ותרי
יואב זיסמן מעליות כט | מעלה אדומים | תשסט
שיעור בגדים לסוגיהם בטומאות השונות
הרב צבי הבר מעליות יט | מעלה אדומים | תשנז
שישים ריבוא כתנאי בהגדרת רשות הרבים
דניאל סטון מעליות ח | מעלה אדומים | תשמז
שם חמסן ומכירה באונס
הרב עידו פכטר מעליות כז - כח | מעלה אדומים | תשסח
שמשון, גבורתו ונזירותו
נחום לנגנטל מעליות ב | מעלה אדומים | תשמא
שני חידושים בשיטת הרמב"ם
הרב ישראל רוזנברג מעליות כו | מעלה אדומים | תשסו
תגובה למאמר עונש הכיפה
פרופ' מנחם אלון מעליות ז | מעלה אדומים | תשמו
תוספת שבת ויום טוב
הרב חיים סבתו מעליות ו | מעלה אדומים | תשמה
תורת המידות במשנת הרלב"ג
הרב דוד זנו מעליות כד | מעלה אדומים | תשסד
תינוקת שירדה לעין
נעם בלזם מעליות כג | מעלה אדומים | תשסב
תליית משמרת ביום טוב
הרב כרמיאל כהן מעליות כב | מעלה אדומים | תשסא
תנאי הגיור על פי דין תורה
הרב יהודה פריס מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
תנאי כפול וגילוי דעת
הרב חיים סבתו מעליות ב | מעלה אדומים | תשמא
תענית חתן וכלה ביום חופתם
אלי אורנשטיין מעליות יח | מעלה אדומים | תשנז
תפילת תשלומין
הרב יונתן רוזנצוויג מעליות כד | מעלה אדומים | תשסד
תקפו כהן
יואב לביא מעליות יד | מעלה אדומים | תשנד