קידוש החודש - ראייה או חשבון / אוהד פיקסלר

המצוה הראשונה בה נצטוו בני ישראל כעם היא מצות קידוש החודש. מצוה זו אינה מופיעה במפורש בפסוקים, וחז"ל למדו אותה מדברי ה' אל משה בפרשת 'החדש הזה לכם' (שמות י"ב, ב). במהלך הדורות אנו פוגשים מחלוקות שונות בגדרי מצוה זו, וחלקן נובעות מהעדר ציווי מפורש בתורה למצוה זו. במאמר זה נסקור מספר מחלוקות שונות במהלך הדורות בנוגע לקביעת חידוש החודשים, וכפי שנראה טמונות במחלוקות אלו שיטות יסוד שונות בהבנת גדרי המצוה ושורשה. [*]

ישנה חשיבות גדולה לקביעת ראשי החודשים, שהרי המועדים נקבעים לפי ראש החודש. כאשר ר' יהושע חישב חישוב שונה מרבן גמליאל, היה צורך לקבוע נחרצות שישנה אחידות לפי קביעת ראש הסנהדרין (ראש השנה פ"ב מ"ח-מ"ט). האחידות בנוגע לקביעת הלוח חשובה, גם אם היא נובעת מטעות במציאות. היוונים בימי החשמונאים גזרו שלוש גזירות כנגד היהדות, הנוגעות כולן ביסודות הדת: מילה המסמלת ומאפיינת את הגדרת האדם כיהודי, שבת וחודש שבלעדיהם בטל לוח השנה היהודי והחגים.

א. חשבון או ראייה

בימינו, קביעת ראש החודש מבוססת על החשבון שייסד הלל (דור שני לאמוראי א"י). בתקופת המשנה קדשו את החודש לפי הראייה, ונחלקו הגאונים מה היה עיקר המצוה בימי הבית - קידוש לפי הראייה או שכבר בימי המשנה קדשו לפי החשבון.

רס"ג סבור שגם בימי המשנה עיקר המצוה היה החשבון. באוצר הגאונים לראש השנה (כ. עמ' 35-33) מובאת תשובת רס"ג ובה הוא מסביר את הסיבות שבגללן מעברים את השנה: "...להראותך דאין הראייה עיקר לחדש...". לפי רס"ג עיקר המצוה הייתה תמיד החשבון ולא הראייה. רב האי השיג בתקיפות על דברי רס"ג,[1] וטען כי הוא עצמו לא סובר כדבריו וכי שיטתו נבעה מתוך ויכוח עם הקראים כ'קנה לדחות בו את האפיקורס'.[2] [3]

לפי שיטת רב האי יש חילוק בין קביעת חודש העיבור ובין קידוש החודש, כאשר לגבי קידוש החודש אנו מקדשים לפי הראייה ואין אפשרות להתחשב בסיבות חיצוניות. גם אם בית דין טועים בקידוש החודש אין בכך בעיה, ורצונו של ה' הוא שהמועדים והחודשים ייקבעו לפי בני ישראל. המשניות במסכת ראש השנה מסייעות לשיטת רב האי, שהרי עיקר העיסוק בעניין קידוש החודש הוא בתהליך הקידוש לפי הראייה. המשניות עוסקות בקבלת העדים ובדיקתם, ומתי מקדשים ביחס לזמן ביאת העדים ביום. במשנה אנו לא מוצאים אפשרות לקדש את החודש לפי חשבון, גם במקרה שלא הגיעו עדים. רבן גמליאל עשה חשבונות וידע איך נראה הירח במולד, אך תפקיד תרשימים אלו היה לבדוק את העדים, ולא קדשו לפי חשבונות אלו אלא לפי עדים שהגיעו והעידו.

מנגד, המשניות במסכת ראש השנה מהוות קושיה גדולה על רס"ג, שהרי המשניות דנות רק בקידוש על פי הראייה. לפי שיטת רס"ג מדוע לא קדשו בתקופת המשנה לפי החשבון בלבד? רס"ג התמודד עם שאלה זו:

"כי בני דורו ובית דינו של אנטיגונוס איש סוכו התקינו דין ראיית הלבנה בחדושה בר"ח כדי לבטל דברי צדוק ובייתוס שהיו טוענים בהם על החכמים במדת זמן החודש" (אוצר הגאונים עמ' 35).

רס"ג מסביר שהסיבה שקידשו בבית שני לפי הראייה היא כנגד חישוב החודשים של הכַּתות. לפני שנעיין במשמעות דבריו, נראה כי הסבר זה קשה משתי סיבות עיקריות:

א. לא מצאנו שהתנאים או האמוראים השמיעו לנו שמסכת ראש השנה היא כנגד הבייתוסים.

ב. קשה מאוד להניח שחז"ל התירו לחלל את השבת כדי להוציא מליבם של מינים.

רס"ג אינו מסביר בדבריו מה הייתה טענת המינים, ואיך חז"ל התנגדו לה. בדבריו אנו רואים שחז"ל דחו את דברי הכתות בכך שקידשו לפי הראייה, ולפי זה ניתן להציע שתי אפשרויות לשיטת המינים כנגד חז"ל:

א. לפי כולם החשבון הוא העיקרי, אך הייתה מחלוקת בדרך חישוב החשבון. חז"ל החליטו לקדש לפי הראייה כדי להראות שחישובם הוא הנכון.

ב. הייתה מחלוקת עקרונית בנוגע לדרך קביעת הלוח. חז"ל חישבו לפי לוח שנה שמבוסס על הירח, והמינים חישבו לפי לוח שנה שמשי (נרחיב בכך בהמשך). חז"ל החלו לקדש לפי הראייה כדי להדגיש את העובדה שהחשבון והקידוש הוא לפי לוח שנה ירחי.

בהמשך המאמר נראה שמבחינה היסטורית ההסבר השני הוא הנכון, ונרחיב בנוגע למשמעות המחלוקת. האפשרות הראשונה איננה נכונה היסטורית, ואף בטענה עצמה יש בעיה - החשבון בימינו אינו נכון במציאות אלא הוא חשבון אמצעי.[4] אם החשבון לא התאים לראייה במציאות, אם כן מה הוכיחו למינים? למרות זאת, אנו מוצאים שממשיכי דרכו של רס"ג הסבירו בכיוון הדומה להסבר הראשון:

"ואמרו כי אין עיקר המצוה לקבוע חדשים לפי החשבון כי אם בראיית הלבנה והוא הדבר הצודק והמכוון, והוצרכו חכמי הדור להכחיש דבריהם ולהודיע להם בראיות גמורות... כך אמר רבן גמליאל, אל תחושו לראית הירח, החשבון הוא העיקר... הכונה בזה כי רבן גמליאל עשה צורות הללו לבאר לבאר לתלמידי צדוק ובייתוס ידיעתו בצורת הלבנה בכל חדש וחדש..." (רבנו בחיי שמות י"ב, ב).

רבנו בחיי מצטט בפירושו את דברי ר"ח שסובר כשיטת רס"ג.[5] לפי רבנו בחיי המינים סברו שהמצוה היא לקדש לפי הראייה, וחז"ל חלקו וסברו שיש לקדש לפי החשבון. מטרת צורותיו של ר"ג היא להראות שהחשבון הוא הצודק במציאות יותר (או לפחות) כמו הראייה. בדברי רבנו בחיי ישנם מספר קשיים:

א. לא מצאנו מקור לכך בדברי חז"ל בגמרות ובמדרשים השונים.

ב. רבנו בחיי מביא ראיה לשיטתו מגמרא בר"ה, שם עולה שמטרת הצורות היא כנגד המינים. גרסת הגמרא בר"ה בדף כה. כפי שהיא לפנינו שונה מציטוט שמביא רבנו בחיי, וממילא אין ראיה לשיטת רבנו בחיי.

ג. כפי שנרחיב בהמשך, אין זו שיטת המינים. מחלוקת חז"ל על המינים היא הפוכה, ופשוט שהמינים לא סברו שיש לקדש לפי הראייה.[6]

נפקא מינות למחלוקת הגאונים

לפני שנדון במחלוקת חז"ל והבייתוסים, נראה שתי נפקא מינות הלכתיות למחלוקת הגאונים:[7]

א. לפי שיטת רב האי והרמב"ם, בזמן שמקדשים לפי הראייה המועדים יכולים לחול בכל יום בשבוע. לעומת זאת לפי רס"ג הכלל של 'לא אד"ו ראש' היה תקף גם בזמן הבית, ומעולם היו ימים שבהם ראש השנה ויום הכיפורים לא חלו.[8] [9]

ב. מחלוקת גדולה התנהלה בין חכמי צפת וחכמי ירושלים בנוגע לחידוש הסמיכה. המהרלב"ח תקף את חידוש הסמיכה על ידי מהר"י בירב, ואחת מהטענות הייתה בנוגע ללוח השנה; אם תתחדש הסמיכה אזי נאלץ לקדש לפי הראייה. המהרלב"ח טען שישנה בעיה טכנית שאין אנו בקיאים בהלכות אלו, ונמצא שנבטל את המועדות (שו"ת המהרלב"ח סימן קמ"ז).
המהרלב"ח ומהר"י בי רב נחלקו בהבנת שיטת הרמב"ם, ובשאלה האם להיכנס למחלוקת הראשונים בנוגע לחידוש המועדות.[10] במחלוקת זו לא מצאנו התייחסות לשיטת רס"ג, אך נראה שלפי שיטת רס"ג אין כלל שאלה; גם כשיבוא המשיח נקדש לפי החשבון. כך, אם מאמצים את שיטת רס"ג נופלת השגת המהרלב"ח.[11]

ב. מחלוקת הפרושים והאיסיים

כדי לעמוד על טיב שיטת רס"ג ורבנו בחיי נבחן את מחלוקת האיסיים והפרושים בימי בית שני. מחלוקת זו זוקקת דיון נפרד בפני עצמה, והיא משמעותית בהבנת מצות קידוש החודש. בתקופת הבית השני עם ישראל היה מורכב ממספר קבוצות (פרושים, צדוקים ואיסיים), שחלקו בנושאים היסודיים של היהדות הן מבחינה דתית הלכתית והן מבחינה חברתית.[12] אחת המחלוקות החריפות ביותר שגרמה לפיצול מוחלט ולחיים בנפרד היא המחלוקת סביב לוח השנה. ברגע שכת אחת אינה מסכימה לקביעת הלוח של הכת השנייה נוצר פיצול בקביעת החגים ולא ניתן לקיים עבודה משותפת במקדש. לא מדובר על מחלוקת בנוגע למצוה אחת אלא בכל מערך והווי החיים הדתיים בכלל ובמקדש בפרט.[13] נציג בקצרה את שיטת האיסיים בקביעת הלוח ואת התפיסות העומדות ברקע שיטתם.

המקור העיקרי לשיטתם נמצא בספר היובלים על פרשת נח (פרק ו' מפסוק ט"ו). לפי ספר היובלים הלוח נקבע לפי השמש ולא לפי הירח, ובכל מעבר של תקופה בשנה חל חג (כל שלושה חודשים). החגים הם אותם חגים המוזכרים בתורה שאנו חוגגים, ומטרתם היא להזכיר את בריתו של ה' שלא יהיה עוד מבול על העולם, ולא משום זכר ליציאת מצרים. לוח השנה בנוי מ 364 ימים המחולקים לארבע תקופות. בכל תקופה יש שני חודשים בני 30 יום וחודש אחד בן 31 יום. לוח שנה זה הוא 'מושלם' - כל תקופה מתחלקת בשבע ללא שארית. כל חג חל ביום רביעי בשבוע או ביום ראשון, ואין מציאות שחג מתנגש בשבת.

בלוח שנה ירחי (כפי שאנו נוהגים) יש חיסרון של 11 ימים בשנה, ואנו משלימים את ההפרש עם הלוח השמשי על ידי עיבור שנה. לוח שנה ירחי זוקק שינוי בכל מספר שנים, ולשינוי זה התנגדו האיסיים מבחינה מחשבתית. האיסיים מאמינים שלאחר בריאת העולם ניתנה לנו מערכת הטבע כדבר קבוע, והיא לא ניתנת לשינויים. יש קביעה קדומה של ה' בעולם והכול נקבע מראשית הבריאה. השלכה נוספת לתפיסה זו היא העובדה שהאיסיים כפרו בבחירה החופשית:

"...ואילו כת האיסיים מכריזה, שהגזירה היא אדון הכול, ואין דבר שלא יקרה את בני האדם לפי גורלם" (קדמוניות היהודים ספר 13 עמ' 173-171).

האיסיים האמינו שיש מהלך קבוע של השמש בשערים קבועים בשמים, ויש לכל שער השפעה מיוחדת ושונה על העולם. לוח השנה שלהם הוא ללא שינויים, ומקביל למערכת החוקים בטבע. כאשר הם חוגגים חגים הם זכר לברית 'שחוקות שמים וארץ לא ישבותו' (ספר היובלים שם). העובדה שהציווי על החגים מופיע בפרשת נח הוא משמעותי; לפי האיסיים בלתי אפשרי שה' יצווה מצוות חדשות בעקבות אירוע כמו יציאת מצרים. מערכת החגים היא קבועה מראש בטבע מבריאת העולם, ואינה משתנה בהמשך הבריאה.[14]

חז"ל התנגדו לתפיסות אלו, ואנו מוצאים דקדוק גדול בדברי חז"ל במחלוקתם עם האיסיים. ראשית נעסוק ביחסם של חז"ל לגישה זאת, ולאחר מכן נחזור למחלוקת המחשבתית העומדת ברקע המחלוקת המעשית. במשניות בסוכה (פ"ב מ"א) מתואר שהמינים הפריעו להעברת המשואות, ובתוספתא אנו מוצאים שהבייתוסים שכרו עדי שקר שיעידו על החודש (פ"א הט"ו). לפי לוח השנה האיסיי החגים אינם דוחים את השבת, ולכן חז"ל היו צריכים להדגיש מספר הלכות שדוחות את השבת:

"לולב דוחה את השבת בתחלתו וערבה בסופו. מעשה וכבשו עליה ביתסין אבנים גדולות מערב שבת, הכירו בהן עמי הארץ ובאו וגררום והוציאום מתחת אבנים בשבת, לפי שאין ביתסין מודין שחבוט ערבה דוחה את השבת ערבה הלכה למשה מסיני..." (תוספתא סוכה פ"ג ה"א).

לפי האיסיים, לעולם לא יחול סוכות בשבת, ואין מצוות חג הסוכות דוחות את השבת. לפי הלוח הירחי החגים יכולים לחול בכל יום מה שלא אפשרי אצל האיסיים. לכן הם גם סוברים שהפסח לא ידחה את השבת.[15] מחלוקת שנייה ידועה היא בנוגע להנפת העומר, שם האיסיים חולקים על פירושם של חז"ל בפסוק (משנה מנחות פ"י מ"ג). האיסיים הניפו את העומר ביום ראשון בשבוע שלאחר הפסח: יום ט"ו בניסן הוא יום רביעי (ככל שאר החגים שיצאו ביום רביעי), והם פירשו את הפסוק כך שמתחילים לספור ביום ראשון אחרי שפסח מסתיים. כך, האיסיים הניפו את העומר בכ"ז בניסן, ומתאריך זה הם מנו חמישים ימים עד לשבועות שחל לדידם בט"ו בסיון (שבועות תמיד יחול ביום ראשון בשבוע). גם אם הם היו מפרשים כפרושים את הפסוק הרי תמיד היו קוצרים ביום רביעי בלילה, ובכל מקרה לא היו 'מחללים שבת'. לוח השנה הקבוע יצר מערכת חגים שונה, ובעקבותיה - מערכות הלכתיות חלוקות בנושאים רבים.

מחלוקת זו חשובה לנו ממספר סיבות. מחלוקת זו היא הבסיסית ביותר בנוגע לקביעת הלוח, והייתה נתונה בויכוח גדול בתקופת המשנה. על ידי הכרת שיטת האיסיים אנו יכולים להבין את המקורות התנאים שהדגישו את שיטת ההלכה בניגוד לתפיסת האיסיים.[16] כפי שראינו רס"ג ורבנו בחיי התייחסו למחלוקת זו כדי להסביר מדוע יש צורך בראייה למרות שהחשבון עיקר. דברי רבנו בחיי אינם עולים בקנה אחד עם המציאות ההיסטורית לגבי שיטת האיסיים, ולפי הסברו לא ברור מדוע יש צורך בראייה במקביל לחשבון. בדברי רס"ג יש להסביר שחז"ל הדגישו על ידי הראייה שאנו מקדשים לפי הירח ולא לפי השמש, ולכן הגיעו עדים להעיד על הירח.

המחלוקת בין הפרושים והאיסיים נובעת גם ממחלוקת מחשבתית לגבי התורה בכלל, וממנה ניתן להסיק על תפיסת מצות קידוש החודש בפרט. לפי האיסיים לא ייתכן שינוי בסדרי העולם הקבועים, ולכן הם יצרו לוח שנה בלתי משתנה. בנושא זה קיים מאבק על מקור הקדושה ותוקף הסמכות ההלכתית. לדעת האיסיים, הכוח הוא בעדות מפי מלאכים ולפי קביעה א-לוהית של לוחות קבועים מלמעלה. לעומתם, היהדות הפרושית חלקה וסברה שעיקר הסמכות היא על פי תצפית אנושית וככזו היא נתונה גם לטעות אנושית - 'לא בשמים היא'.[17] יסוד הבחירה החופשית נמצא בתשתית היהדות, ולא קיים 'עולם מושלם' בלתי משתנה. היהדות הדגישה שישראל מקדשים את המועדים, ואין קביעה ממרומים שהחודש מקודש. הבנה זו באה לידי ביטוי בברכה במועדים ('מקדש ישראל והזמנים'), ובדברי הגמרא שישראל הם המקדשים את הזמנים (ברכות מט. ; ביצה יז.). משמעות המועדים נובעת מהעובדה שישראל קידשו אותם, ואין קדושה עצמית ש'נופלת' ממרומים.[18]

הרשב"א (בבא בתרא קכא.) מסביר שעניין קידוש המועדים מתבצע בכך שמקדשים את ראשי החודשים שבהם תיקון המועדות, וכך הבינו ראשונים רבים את מטרת קידוש החודש (נחזור לכך בהמשך). לאור מחלוקת זו אנו פוגשים יסוד מחשבתי ראשון שעומד בבסיס מצות קידוש החודש. בהמשך נראה יסודות נוספים, וכפי שהדגיש הרמב"ם בספר המצוות, במצוה זו טמונים יסודות באמונה:

"ובכאן שורש גדול מאד משרשי האמונה לא ידעהו ולא יתבונן במקומו אלא מי שדעתו עמוקה... ומפני אמרם שזה היום ראש חדש או יום טוב יהיה ראש חדש או יום טוב, בין שהיתה פעולתם זאת בחשבון או בראיה. כמו שבא בפירוש אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם אין לי מועדות אלא אלו, כלומר שיאמרו הם שהם מועדות אפילו שוגגין אפילו אנוסין אפילו מוטעין כמו שבאתנו הקבלה" (מצות עשה קנ"ג).

ג. עיון בראיות הגאונים[19]

הזכרנו לעיל שתי ראיות לשיטת רב האי והרמב"ם:

א. המשניות בפרקים א'-ג' במסכת ראש השנה מרחיבים את הדיבור בקידוש לפי הראייה ואין זכר לעניין החשבון. ראינו שרס"ג מתייחס לשאלה זו באופן כללי, ודבריו אינם מבוארים. הסבר רבנו בחיי אינו עולה בקנה אחד עם המציאות ההיסטורית לגבי שיטת הבייתוסים.

ב. אם מטרת הקביעה על פי הראייה היא כנגד הבייתוסים, איך התירו חז"ל לחלל את השבת למען הראייה?

רבנו חננאל מתייחס לראיה השנייה בפירושו לגמרא בראש השנה (כא:), ומחלק בין שתי סיבות שונות לדין שהעדים דוחים את השבת. בזמן המקדש דחיית השבת נבעה מדיני הקרבת קרבנות היום. מכיוון שהם דוחים את השבת יש צורך שהעדים יחללו את השבת. בימינו הדחיה היא בניסן ובתשרי בלבד, וזאת בגלל גזירת כתוב מיוחדת, שעל פיה יש חיוב לקרוא שני חודשים 'במועדם' כחיוב עצמאי של קריאת המועדים.[20]

רבנו בחיי (שם) מביא את דברי רבנו חננאל, וכותב כמה ראיות לכך שעיקר קביעת החודש היא לפי החשבון:

א. במדבר היה ענן שכיסה את מחנה בני ישראל במשך כל היום והלילה. בני ישראל לא יכלו לראות את הירח, ומכאן שהם קדשו לפי החשבון.

ב. בפרשת מחר חֹדש (שמואל א כ') אנו רואים שיהונתן ודוד ידעו מראש שיהיה ראש חודש למחרת. זאת למרות שהיו יומיים ראש חודש. עובדה זו מסתדרת רק אם אנו מבינים שעיקר הקביעה היא לפי החשבון.

ג. המשנה הראשונה בפרק ג' בראש השנה קובעת שאם עדים ראו את הלבנה, אך בית דין לא אמרו מקודש, החודש אינו מקודש. מכאן אנו רואים שהראייה איננה קריטית, ולמרות שראו, החודש אינו מקודש.

נראה שרב האי יכול להתמודד עם כל ראיה בנפרד. ההוכחה הראשונה נראית תמוהה, וכי לא היה לבני ישראל אור במשך 40 שנה? אלא כנראה שאין זה ענן רגיל, אלא ענן ששומר על בני ישראל מפני הפורענויות. כמו כן, גם אם היה זה ענן רגיל הרי הקב"ה יכול לפזרו כדי שבני ישראל יקדשו את החודש.[21]

הראיה השנייה היא מפרשת מחר חֹדש. נראה שניתן לפטור את השאלה בפשטות: הרמב"ם סובר שאנו מקדשים לפי הראייה, אך במקביל אנו מחשבים כדי לדעת מתי נופל ראש חודש (ראה הל' קדוש החדש פ"א ה"ו; פי"ח ה"ו). העובדה שעיקר הקידוש הוא לפי הראייה אינה אומרת שלא מחשבים במקביל, וכך אנו מוצאים שרבן גמליאל חישב וידע את הצורות השונות של מראה הירח.

בעיון נוסף נראה שפרשה זו מהווה קושיה לשיטת רס"ג והוכחה לדברי רב האי. לפי שיטת רס"ג למה שראש חודש יהיה יומיים, הרי אנו יודעים מתי יחול ראש חודש? רס"ג התייחס לשאלת טעמו של יום טוב שני של גלויות (אוצר הגאונים ביצה ד:), והסביר שיסוד הדין של יומיים אינו משום ספק. ישנו ציווי מפורש שהחגים בארץ ישראל יהיו יום אחד ובחו"ל יומיים. רב האי (שם) יוצא בתקיפות כנגד רס"ג ומסביר שדין יום טוב שני של גלויות נובע מספק, כשיטה המוכרת לנו. לגבי יומיים ראש חודש, רס"ג אינו יכול להסביר באותו אופן, משום שדין יומיים ראש חודש אינו קשור ליום טוב שני של גליות. וכראיה לכך, הרי בתקופת שאול היו יומיים ראש חודש עוד לפני שהיה שייך יום טוב שני של גלויות. לפי רב האי, בזמן המקדש נהגו מנהגי ראש חודש כל יום שלושים, מחוסר ידיעה אם יבואו עדים, ולכן ראש חודש היה יומיים.

נראה שיש להסביר את שיטת רס"ג, שאנו מציינים יומיים ראש חודש בחודש מלא, לאור שיטת הרי"ד בעניין זה:

"...שאין טעם ר"ח כמו שני ימים טובים, ששני ימים טובים אנו עושין בעבור ספק אבל שני ימים של ר"ח לא בעבור ספק אנו עושין שאם [כן] כל ר"ח נעשה ב' ימים ואפילו חדש מלא אלא טעם הדבר כך נ"ל. כבר ידוע כי חודשה של לבנה היא כ"ט ימים ומחצה ויום ל' היה ראוי לחלקו חציו לחדש שעבר וחציו לחודש הבא, אבל לא נוכל לחלק היום לחצאין מפני זה תקנו חכמים לעשות החדשים אחד מלא ואחד חסר. ואפי' הכי הדין היה שביום ל' נקבע נקדש החודש שכיון שמקצתו קודש כולו קודש ולמחר בל"א לא נקדש, אבל כיון שתקנו חכמים ליתן כל יום ל' לחודש שעבר, אנו מקדשין יום ל"א למנות [ממנו] יום ראשון לחודש..." (שו"ת הרי"ד סימן ל"ב).

לפי הסבר זה ראש חודש מצויין במשך יומיים, למרות שאנו יודעים בוודאות שאין שני הימים ראש חודש. למרות שראש חודש הוא יום ל"א, אנו עושים ראש חודש גם ביום ל' משום שהמולד חל ביום זה.[22]

לגבי הראיה השלישית, נראה שיש להדגיש נקודה אחת. גם לרמב"ם אין הראייה מקדשת אלא בית הדין, כאשר הם אומרים מקודש מקודש. גם אם בית הדין טעה אין זה מעכב, ויש על כך דינים מפורשים (ראה רמב"ם פ"ב ה"ח-ה"י והט"ז; פ"ח ה"ח-ה"י). הדרך בה נקבע החודש היא הראייה, אך העובדה שמישהו ראה אינה מקדשת את החודש. גם הוכחה זו קשה יותר על שיטת רס"ג; אם החשבון הוא הקריטי מה זה משנה אם באו עדים או אם לא הספיקו לקדש. כאשר החשבון מורה על היום הראשון אזי הוא מקודש, וכאשר הוראתו היא על היום השני אין מקדשים את הראשון. אם כן, קשה איך רס"ג מסתדר עם משנה זו.

ד. שיטת הרמב"ם

"מצות עשה מן התורה על בית דין שיחשבו וידעו אם יראה הירח או לא יראה, ושידרשו את העדים עד שיקדשו את החדש, וישלחו ויודיעו את שאר העם באיזה יום הוא ראש חדש כדי שידעו באיזה יום הן המועדות, שנאמר 'אשר תקראו אותם מקראי קדש', ונאמר 'ושמרת את החקה הזאת למועדה' " (פ"א ה"ז).

הרמב"ם מדגיש שחלק מהמצוה הוא שבית דין יחשבו מתי יראה הירח. בין אם מקדשים לפי הראייה או לאחר שבטל קידוש על פי הראייה, חלק מהמצוה הוא חישוב וידיעת המולד. מדברי הרמב"ם נראה שמטרת החישוב אינה לשם חקירת העדים אלא עניין בפני עצמו (השווה לדבריו בספר המצוות, ונרחיב בכך בהמשך).

גם אם בית הדין טעו בקביעת החודש הוא מקודש, והרמב"ם מדגיש בספר המצוות שיש בהלכה זו יסוד מחשבתי גדול. בית הדין יכול לקבוע את החודש בשונה מהראייה רק על מנת לתקן טעות; לדוגמה, אם טעו במשך מספר חודשים, או שלא יכלו לקדש בגלל שהיו עננים, בית דין יקבע לפי החשבון כדי להחזיר למצב תקין (פ"ח ה"ח-ה"י). שיטת הרמב"ם ורב האי היא שקביעת החודש היא רק לפי הראייה, חוץ ממצבים חריגים שישנה סטייה גדולה ואז פועלים לפי החשבון. כך כותב רב האי באוצר הגאונים (ביצה עמוד 5) - "אבל החדש הזה אין בו צורך כדרך שיש צורך בשנים, מפני האביב ומפני התקופה, אלא כמו שרואין עושין" (וראה גם בהמשך דבריו שם). שיטה זו היא בניגוד לדברי הרשב"א בתשובה:

"דכל שיש מקום הועד, חייבים הם לקדש על פי הראיה, עם עדות החשבון. הא לאו הכי, מערימין, ולא נקדש עד שנכוין הראיה עם החשבון, או נערים להקדים הראיה, אע"פ שלא ראו, כדי לקדש בזמן המכוון לחשבון. וכדאמרי' בפ"ק דר"ה (כ.): אמר ר"י בן לוי: מאיימין על העדים, על החדש שנראה בזמנו לעברו... אלמא: העיקר, הוא החשבון. אלא שבזמן שהיה בית דין בבית הועד, מצוה לקדש ע"פ הראיה" (שו"ת הרשב"א ח"ד, רנ"ד).

הרשב"א סובר, אפוא, שבזמן שהיה בית דין הייתה חובה לקדש לפי הראייה, ולא ניתן היה להסתפק בחשבון. אולם בניגוד לרב האי האומר שקובעים לפי הראייה בלבד, לפי שיטת הרשב"א ניתן לכוון את הראייה לפי החשבון.[23]

כאשר בית הדין הגדול בטל קובעים את החודש לפי חשבון אמצעי, וזו הלכה למשה מסיני (רמב"ם פ"ה ה"ב). תוקף הקביעה אינו פוחת, אלא ישנם שני מצבים ואפשרויות לקדש את החודש.

כדי להסביר את שיטת הרמב"ם נוסיף שתי נקודות נוספות:[24]

תפקיד כנסת ישראל בקידוש

הרב סולובייצי'ק[25] הסביר שהעובדה שקידוש החודש נעשה על ידי בית הדין הגדול אינה נובעת מצורך בלעדי בבית דין של שבעים ואחד. החובה של מצוה זו מוטלת על כלל ישראל, והיא מוטלת על בית הדין הגדול בתור הנציג של כנסת ישראל.[26] אנו מוצאים יסוד זה במספר מקומות:

"רבן שמעון בן גמליאל ור' אלעזר בר צדוק אומרין: אין מעברין את השנה ואין עושין כל צורכי ציבור אלא על תנאי כדי שיקבלו רוב ציבור עליהן. אין מעברין את השנה בלילה ואם עיברוה אינה מעוברת" (תוספתא סנהדרין פ"ב הי"ג).
"דאמר רבי שמואל בר אבא אמר רבי יוחנן: ישבו רבותינו ובדקו על שמן שלא פשט איסורו ברוב ישראל, וסמכו רבותינו על דברי רשב"ג ועל דברי רבי אלעזר בר צדוק, שהיו אומרים: אין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד בה..." (עבודה זרה לו.).

בשני מקומות אלו אנו מוצאים את אותם תָנאים האומרים שכוחו של בית הדין הגדול נובע מעם ישראל. בתוספתא בסנהדרין דין זה נאמר לגבי עיבור שנים, ודין קידוש חודשים ועיבור שנים ברמב"ם חד הוא.[27] הרב סולובייצ'יק הבין שאין צורך בבית דין של שבעים ואחד, אלא בגוף שמייצג את כלל ישראל, ולכן גם לאחר החורבן היה ניתן לקדש ע"י סמוכים.

הרב סולובייצ'יק מבין שהקידוש בימינו לא מתבצע בעקבות קביעה של בית דין, אלא בגלל מנהג העולם. אין מעשה אמירה או בית דין שקובעים, אלא העובדה שעם ישראל עושה את המועדים לפי הלוח מקדשת את החודש.

על פי הסברו של הרב סולובייצ'יק ניתן גם להסביר את העובדה, שבוויכוח סביב הלוח בשנת ד' תרפ"ב, בין רס"ג לאהרן בן מאיר,[28] הכריעו כלל ישראל בסופו של דבר כדעת רס"ג. זאת חרף עובדת היותו של בן מאיר ראש הישיבה בא"י. בן מאיר היה ראש הישיבה בארץ ישראל והוא הכריז בהושענה רבה שפסח הבא יחול ביום א', וזה בניגוד לחישובם של בני בבל שהוא יחול ביום ג'. במשך שנה נמשך ריב בין בן מאיר ורס"ג (שהיה ראש הגולה בבבל), עד שניצח רס"ג בויכוח וקיבלו כל ישראל את דעתו. מה שידוע על המחלוקת היא שרס"ג פעל לפי חוקי הלוח שלנו, ובן מאיר שינה. המחלוקת הייתה בנוגע לדין מולד זקן, ורס"ג סבר שדוחים את המולד, ובן מאיר טען שאם מספר החלקים נמוך לאחר חצות היום המולד אינו מתאחר.

הבעיה היא כפולה:

1. הרמב"ם מדגיש שעיקר קביעת הלוח הוא לפי קביעת בית דין שיושב בארץ ישראל.

2. הרמב"ם כותב שכל מטרת הספירה בחוץ לארץ אינה לקביעת החודש, אלא לידיעת התאריכים בלבד.

כדי להסביר את שיטת הרמב"ם ניתן היה לחלק בין מחלוקת כללית בחשבון הלוח לבין מחלוקת פרטנית. אולם, נראה שלא ניתן להסביר כך בעקבות הדגשתו של הרמב"ם בספר המצוות לפיה אין שום משמעות לחשבונם של תושבי חוץ לארץ. הרמב"ם מדגיש שרק בית הדין שיושב בארץ ישראל קובע, ומי שדר בחוץ לארץ רק מברר לעצמו מה קובעים בארץ ישראל. לפי הסבר הרב סולובייצ'יק, שיטת הרמב"ם פשוטה - במקרה זה כנסת ישראל לא קבלה את דעתו של בן מאיר, ולכן חשבונו בטל. החשבון הקובע הוא החשבון שעל פיו נוהגת כנסת ישראל.

שורש מצות קידוש החודש

הרמב"ם מגדיר את מצות קידוש החודש כציווי לבית הדין לחשב את החודשים, ולדעת מתי יחול ראש חודש. גם בספר המצוות קובע הרמב"ם שהמצוה היא בחישוב - "הציווי שציונו יתעלה בחשבון חדשים ושנים, וזו היא מצות קידוש החדש...". כך גם עולה מדבריו בפ"א ה"ח שהחכם מצוה לחשב ולקבוע.

השיטה הרווחת בראשונים היא שמטרת קידוש החודש היא לקבוע מתי יחולו המועדים. כך כותב בעל ספר החינוך במצוה ד' - "משרשי מצוה זו, כדי שיעשו ישראל מועדי השם בזמנן".

הרשב"א (בבא בתרא קכא. ד"ה מועדי ה') מביא מחלוקת ראשונים בשאלה את מה מקדשים: רבנו חננאל מבין שבראשית החודש איננו מקדשים את ראש החודש אלא את המועד שחל באותו החודש. לעומתו, הוא מביא את ר"ש, שאינו חולק על ההבנה שמטרת הקידוש היא עבור המועד, אך הוא מבין שמעשה הקידוש מתייחס לראש החודש. כנראה ששיטת ר"ש היא שיטת הרשב"ם על אתר (ד"ה מועדי ה'), לפיה מקדשים את החודש אך המטרה היא קידוש המועד.

נראה כי הרמב"ם חולק על גישה זו ומבין ששורש מצות קידוש החודש שונה, ולכן הוא מדגיש שהמצוה טמונה בחשבון. הרמב"ם מגדיר במספר מקומות את המושג מעשה בראשית כחכמת הטבע (פיסיקה), ולימודים אלו הם מכלל סתרי תורה.[29] כשאדם עוסק בחכמת התכונה אזי הוא עוסק במעשה בראשית, ויש בלימודים אלו עיסוק דתי -

"והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים לאל חי, וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו, ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה רבון העולמים כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם, כמו שאמרו חכמים בענין אהבה שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם" (הל' יסודי התורה פ"ב ה"ב).
"...הנה בארנו לך כי בהתבוננות תושג לך השגה, וימצא התענוג, ואז תהיה האהבה בהכרח" (ספר המצוות עשה ג').

הרמב"ם בספר המצוות אומר שיש במצוה זו 'יסוד גדול מאד מיסודות האמונה'. יתרון הראייה על החשבון הוא בכך שכשהאדם מתבונן במעשי הבריאה ישנה הכרה בגדלות ה', ומפגש ישיר עם ה'. לפי הרמב"ם יש בלימודים אלו קיום מצות 'והלכת בדרכיו' (מ"ע ו'). כך, גם במורה הנבוכים (חלק א', נד; עא) מדגיש הרמב"ם כי הדרך להכיר את בורא העולם היא מתוך המציאות, וכי זו הדרך לקיים את מצות אהבת ה' -

"והרי אתה יודע איזו הדגשה מופיעה באשר לאהבה: 'בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך'. כבר ביארנו במשנה תורה שהאהבה הזאת לא תיכון אלא בהשגת המציאות כולה כפי שהיא והתבוננות בחוכמה שבה" (מורה הנבוכים חלק ג', כח).

גם במקורות נוספים אנו רואים שיסוד ההסתכלות כלפי מעלה עומד בבסיס קידוש החודש. הגמרא בסנהדרין מביאה את דברי המכילתא דר' ישמעאל (פרשה א) לגבי ברכת החודש:

"ואמר רבי אחא בר חנינא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: כל המברך על החדש בזמנו - כאילו מקבל פני שכינה, כתיב הכא: החדש הזה וכתיב התם זה אלי ואנוהו. תנא דבי רבי ישמעאל: אילמלא (לא) זכו ישראל אלא להקביל פני אביהן שבשמים כל חדש וחדש - דיים..." (סנהדרין מב.).

ר' ישמעאל מבין כי ראיית הלבנה היא קבלת שכינה פעם אחת בחודש. במקור במכילתא דרשה זו נאמרה על קידוש החודש, ולא על ברכת הלבנה, וזה בא לידי ביטוי בכך שכל ישראל מחפשים את המולד בשמים. הגמרא קשרה את הרעיון גם לברכת הלבנה, ומכאן ניתן ללמוד על יסוד הברכה. בנוסח הברכה אנו מברכים על קיום חוקי הטבע - "חק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם". משמעות הברכה היא שאנו מברכים על חוקי האסטרונומיה, ומיד לאחר מכן אנו אומרים שהקב"ה עומד מאחורי תופעות אלו - הפועל אמת הוא זה שאומר ללבנה להתחדש.[30] מתוך ראיית העולם אנו מכירים ופוגשים את הקב"ה. לפי הבנה זו ברכת הלבנה ממשיכה בימינו את מטרת קידוש החודש.

בגמרא בשבת אנו רואים שיש חיסרון במי שמסוגל לראות את ה' דרך חכמת התכונה, ואינו עושה זאת:

"אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב - עליו הכתוב אומר (ישעיהו ה', יב) ואת פעל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן: מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות - שנאמר (דברים ד', ו) ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים - הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות" (עה.).

הגמרא מבארת, אפוא, כי כדי לראות את פועל ה' יש צורך לחשב תקופות, וכי עצם החישוב המדעי הוא מצוה ומעשה דתי.[31]

הטור (או"ח סוף סימן תכ"ג) מביא את מנהג ספרד בנוסח התפילה בראש חודש: "ונוהגין בספרד לומר מזמור ברכי נפשי לפי שיש בו עשה ירח למועדים". מנהגנו זה לא נובע רק מפסוק זה, אלא מתוך המשמעות הכללית של הפרק. הפרק מתאר את כל נפלאות הבריאה והעולם, כאשר בסיומו אנו אומרים שירה לפני ה'. אמירת השירה נובעת מראיית גדלות ה' דרך הבריאה, ודבר זה בא לידי ביטוי במצות קידוש החודש.

עד כה ראינו שישנן שתי גישות בהבנת שורש מצות קידוש החודש - האם המטרה היא קביעת המועדים או ראיית השכינה ומפגש עמה פעם בחודש. נראה כי ישנן כמה נפקא מינות הלכתיות ששאלה זו עומדת בבסיסן.

ראינו את דברי הרב סולובייצ'יק שהתייחס למחלוקת הרמב"ן והרמב"ם כיצד מקדשים את החודש בימינו, והסביר שהקידוש נעשה בכך שכנסת ישראל קובעת את המועדים ומקיימת אותם, וממילא מתקדש החודש. אם נעיין בלשון הרמב"ם נראה שניתן להציע הסבר שונה: גם בימינו נעשה הקידוש על ידי בית דין שיושב בארץ ישראל ומקדש את השנה. אין חובה שיהיה בית דין שמכריז מקודש, אלא העובדה שיש תלמידי חכמים המחשבים וכותבים לוח שנה, מקדשת את החודשים. לפי הסברנו הקידוש נעשה על ידי תלמידי חכמים שיושבים ומוציאים לוח שנה של היכל שלמה (למשל), ולפי הסבר הרב סולובייצ'יק הקידוש מתבצע על ידי הגבאים והקהל שנוהגים לפי לוח זה.

נראה, כי ישנה עדיפות להסברנו זה משתי סיבות:

א. הרמב"ם בספר המצוות מזכיר שגם בימינו בית דין של שלושה שיושבים בארץ ישראל מקדש את השנה - "...מפני שבית דין שבארץ ישראל כבר קבעו יום זה חג או ראש חדש" - בית דין הוא זה שקובע ולא קהל ישראל.[32]

ב. לפי דברינו לעיל, שהרמב"ם מגדיר את המצוה בכך שיושבים ומחשבים מתי נופל ראש חודש, חלק משמעותי מהמצוה הוא החישוב ולא קביעת תאריך המועד. לא מצאנו שהרמב"ם מחלק בין תקופה שמקדשים ע"י הראייה לבין תקופה בה הקידוש הוא על פי החשבון, ובכל הדורות העיקר הוא החישוב. הסברו של הרב סולובייצ'יק עולה בקנה אחד עם התפיסה שמטרת הקידוש היא קביעת החודשים.[33] אך אם אנו מבינים שחלק ממטרת הקידוש הוא מעשה החישוב אזי אין סיבה להבין שבימינו הקידוש נעשה ע"י קיום המועדים.

סיוע נוסף לדברינו ניתן למצוא בכתבי הרמב"ם השונים, בהם הוא מדגיש את עניין החשבון בקידוש החודש. בספר המצוות הגדרת המצוה היא 'בחשבון חדשים ושנים, וזו היא מצות קידוש החדש'. כמו כן, איננו מוצאים בספר המצוות התייחסות לכך שקידוש החודש קובע את המועדות, ומודגש שם רק עניין החשבון. גם במניין המצוות שבמשנה תורה, המצוה היא 'לחשב ולידע ולקבוע...'. בפ"א בהלכות קידוש החודש מודגש עניין החשבון בהלכות רבות (וכך גם בפ"ה). אמנם, בה"ז מובא עניין קביעת המועדות, וברור שהרמב"ם מבין כי קביעת המועדות היא השלכה של קביעת ראש החודש, אך נראה שקביעת המועדות היא רק השלכה של מצוה זו ולא עצם המצוה, והיא מהווה פרט נוסף הדורש לשלוח ולהודיע מתי יחולו המועדות.[34]

נראה ששתי תפיסות אלו עומדות בבסיס מחלוקת נוספת בין הרמב"ם והגאונים: דעת הרמב"ם היא שהמצוה מוטלת על בית הדין ולא על כל יחיד (ראה בספר המצוות ובמשנה תורה פ"א ה"ה), ובניגוד לכך שיטת רס"ג ובה"ג שהמצוה מוטלת על כל יחיד. הרב שלמה גורן[35] מסביר שיסוד מחלוקתם היא האם המצוה היא קביעת זמן הקידוש, או שמא קיום בפועל לפי החשבון. לפי הגאונים המצוה היא שכל יחיד יקיים את המועדים בפועל לפי החשבון, וכך כל אחד מקיים את המצוה. לפי הרמב"ם עיקר המצוה הוא בחישוב ובקביעת המועד.

ייתכן שגם מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן יסודה בשאלה זו. הרמב"ן סובר כחכמי ספרד בתקופתו (החינוך והרשב"א) שמטרת מצות קידוש החודש היא קביעת המועדים. לאור זאת הוא קובע (בהשגות לספר המצוות) שעיקר המצוה אינו הקידוש אלא קביעת בית הדין לגבי התאריך של ראש החודש.[36] בעקבות ההבנה שהעיקר הוא קביעת מועד ראש החודש, ודאי שניתן לקבוע זאת מראש מתקופת הלל לכל הדורות הבאים. לעומת זאת, הרמב"ם מבין שיש חשיבות בהליך הקידוש בפני עצמו, גם בלא קשר לקביעת מועד ראש החודש ומועדי החודש. בכל חודש יש צורך להביט לשמים או לעשות את החישוב ולקדש, ולא ניתן לעשות זאת מראש באופן חד פעמי.

אם אנו מבינים שמחלוקות אלו קשורות זו לזו, אזי יש צורך לדייק בהבנת דברי הרמב"ם. לכאורה אם המצוה היא החישוב ולראות פני שכינה, אזי המצוה צריכה להיות מוטלת על כל אדם ולא על בית דין בלבד. ונראה שיש לחלק בין גדר המצוה לבין שורשה ומטרתה. יסוד המצוה הוא החישוב וראיית השכינה במעשה הטבע. בזמן הבית כל קהל ישראל היה חלק מקיום המצוה ושורשה בכך שכל אדם הביט למרומים וחיפש את מעשי ה' בעולם כדי לבוא ולהעיד. אולם מצד גדרי המצוה, היא מוטלת על בית הדין ולא על כל ישראל, משום שהמצוה היא לקדש ולא לקיים את המועדים. בימינו אין חיוב על כל אדם לקדש, אך אין זה פותר את האדם המסוגל ללמוד הלכות אלו, להביט למרומים ולחשב החודשים מלעשות זאת.

סיכום

"ובכאן שורש גדול מאד משרשי האמונה לא ידעהו ולא יתבונן במקומו אלא מי שדעתו עמוקה... ומפני אמרם שזה היום ראש חדש או יום טוב יהיה ראש חדש או יום טוב, בין שהיתה פעולתם זאת בחשבון או בראיה. כמו שבא בפירוש אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם אין לי מועדות אלא אלו, כלומר שיאמרו הם שהם מועדות אפילו שוגגין אפילו אנוסין אפילו מוטעין כמו שבאתנו הקבלה" (ספר המצוות, עשה קנ"ג).

מחלוקות רבות ושונות היו במהלך הדורות בהבנת קיום מצות קידוש החודש וגדריה. ייתכן וחלק גדול ממחלוקות אלה נובעות מהבנות שונות של שורש המצוה. כך אנו מוצאים כי במצוה זו תלויים שורשים שונים של האמונה, כאשר חלקם נתונים במחלוקות שונות:

א. נתינת התורה לבני האדם, וקביעה כי 'לא בשמים היא'. ביסוד זה תלויה מחלוקת האיסיים והפרושים בשאלה איך אנו מחשבים את הלוח והאם יש משמעות לראיית בשר ודם.

ב. כנסת ישראל כולה קובעת את המועדים, ולכן ניתן לעשות זאת דווקא בארץ ישראל. המועדים אינם בעלי קדושה עצמית, אלא יש צורך שכנסת ישראל תקדש אותם.

ג. כל אדם מישראל נפגש עם הקב"ה דרך העולם וחכמת הטבע, וחובתו הדתית היא לחפש את הקב"ה בנוסף לדרך התורה, גם דרך העולם.[*] הפניה סתמית במאמר זה לרמב"ם ולנושאי כליו היא להלכות קדוש החדש והפניה סתמית לספר המצוות היא למצות עשה קנ"ג. הציטוטים ממורה הנבוכים הינם ממהדורת מיכאל שוורץ, אוני' תל אביב.

[1] מובא באוצר הגאונים ביצה ד: ; תשובות הגאונים אופק סימן קט"ז.

[2] בעניין זה כתב גדעון סטטמן במאמר בעלון שבות 104, בעיקר עמ' 40-34. בחלק זה של המאמר הוא מראה שרס"ג מקצין במספר נושאים את עמדותיו כדי להגן על עמדות היהדות כנגד הקראים. כמו כן אנו מוצאים שרס"ג 'יישר קו' עם שיטת האיסיים באמרו שלפני מתן המועדים מנו לפי לוח השמש ולא לפי לוח הירח, וכך הייתה שיטתם של חלק מהקראים. ראה בעניין זה במאמרו של מנחם קיסטר 'עיונים במגילת מקצת מעשי התורה ועולמה' (להלן קיסטר) תרביץ סח, עמוד 362 ובהערה 214.

[3] שיטת רוב הראשונים היא כדברי רב האי, ראה לדוגמה בדברי האבן עזרא ויקרא כ"ג, ג. כשיטת רב האי האריך הרמב"ם בפירוש המשנה ראש השנה פ"ב מ"ז (בהמשך נדון בשיטת הרמב"ם בהרחבה).

[4] ראה רמב"ם ריש פ"ה וריש פ"ו. יש מקום לשקול שרס"ג יסבור שהחשבון בימי בית שני היה שונה מהחשבון לאחר תקנת הלל. אם נניח שהיה שינוי בחשבון, אזי ייתכן שהחשבון בימי הבית היה צמוד למולד המקורי, ולא היה בדרך של חשבון אמצעי. בדברי רס"ג קשה להכריע בשאלה זו, אך מדברי ר"ח נראה שהוא סבר שאין שינוי בדרך עשיית החשבון. לאחר שר"ח בפירושו (לפי המובא ברבנו בחיי, ראה הערה הבאה) קובע שעיקר המצוה היא החשבון, הוא מוסיף שיש קבלה בידינו למספר החודשים שהם מלאים וחסרים, ולכל דרכי קביעת החודשים שבימינו. בהמשך פירושו הוא קובע שבדרך חשבון זו נהגו מימות משה - משמע שאין שינוי מדרך החשבון שהיה בימי הבית.

[5] במילואים לתורה שלמה לפרשת בא (חלק יג - סוד העיבור), עורך הרב כשר דיון מקיף ביותר בנושא זה. בדבריו הוא מביא יסודות רבים לשיטות השונות מהמדרשים, ומסביר את שיטות הראשונים. הפניה סתמית אל הרב כשר במאמר זה היא לתורה שלמה מילואים חלק יג. הרב כשר דן בשיטת ר"ח (פרק ג) ומביא חמישה עשר מקומות בהם מוכח שר"ח סובר כשיטת רס"ג. הראשונים מצטטים את שיטת ר"ח שהוא סובר כרס"ג. לא מצאנו את שיטת ר"ח במקורה, וגם במהדורת 'תורת חיים' היא לאור ליקוטים מראשונים שונים. יש לשקול האם שיטת ר"ח היא אכן כשיטת רס"ג לאור פירושי ר"ח על הגמרא, ואכמ"ל.

[6] הראשונים מתייחסים בדבריהם לשיטת הקראים, ולא למחלוקת עם הבייתוסים, וחולקים אחד על השני מי נמשך בעקבות הקראים. אך אם נעיין בדברי הראשונים נמצא שכל אחד אומר ששיטת הקראים היא שונה: עיין באבן עזרא (שמות י"ב, ב), באברבנאל (שמות י"ב, א הלימוד השלישי) ובדברי רבנו בחיי שראינו לעיל, ואכמ"ל.

[7] לקראת סיום המאמר נציע שיש נפקא מינה מחשבתית בין גישות אלו בשאלה מה מטרת מצות קידוש החודש.

[8] לדעה שהכלל של 'לא אד"ו ראש', לא היה בזמן הבית, ניתן להסביר את המסופר על הלל ובני בתירא לגבי ערב פסח שחל להיות בשבת (פסחים סו.). לפי הסבר רס"ג לא ברור מדוע בני בתירא לא ידעו את ההלכה, שהרי לוח השנה היה זהה לימינו ובכל כמה שנים ערב פסח חל בשבת (אא"כ נניח שהחשבון לפני תקנת הלל נעשה בכל חודש ובדרך קביעה שונה מימינו. וראה לעיל הערה 4). לפי השיטה שרואה את עיקר הקידוש לפי הראייה התשובה פשוטה יותר: אמנם הקידוש נקבע לפי הראייה, אך בית דין יכולים להשפיע על הקביעה. בית דין יכול לחקור את העדים בשאלות שהם לא ידעו את התשובה עליהן. ייתכן, ובמשך שנים רבות תכננו שערב פסח לא יחול בשבת. עם זאת, ישנם מצבים שלא ניתן לשנות את העובדות של הראייה, ובעקבות כך נוצר מצב שבאופן חד פעמי ערב פסח חל בשבת. הרב מרגליות הסביר בכיוון זה בספרו 'יסוד המשנה ועריכתה' (עמוד ח ובירורים בסוף הספר). לפי הסברו, בית הדין תכננו שמציאות זו לא תהיה בפועל במשך השנים הקודמות למאורע זה, אך בתקופת בני בתירא לא היה גוף אחיד בבית הדין, ולכן לא יכלו לשנות את החידוש מהראייה, עיי"ש.

[9] הרמב"ם מתייחס הלכה למעשה במשנה תורה לסיטואציות שלא יכולות להיות מציאותיות בלוח של ימינו. נראה בעניין זה שתי דוגמאות: הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין (פ"א ה"ז) דן בדין תמידי שבת בערב יום הכיפורים. כדי שתיווצר מציאות כעין זו ראש השנה צריך לחול ביום ו. כך גם עולה מדברי הרמב"ם בהלכות שבת (פ"ה הכ"א), לגבי דין תקיעות במקדש בערב יום הכיפורים שחל להיות בשבת.

[10] הכוונה למחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בשאלת הצורך בסנהדרין ובנשיא לשם קידוש החודש. לדעת הרמב"ם יש צורך בסנהדרין ובנשיא, ואילו לדעת הרמב"ן די בשלושה דיינים סמוכים.

[11] ממחלוקת זו אנו רואים ששיטת רס"ג לא זכתה להתייחסות במשך דורות רבים, ולא באה לידי ביטוי בטיעונים ההלכתיים. בעקבות כך קשה מסקנתו של אריה שטרן במאמרו בתחומין כג 'שיטת רס"ג בקידוש החודש', שלהלכה אנו פוסקים כשיטת רס"ג. אם אנו לא מוצאים התייחסות לשיטה זו במהלך הדורות, איך ניתן לקבוע שאנו פוסקים כך להלכה?! במאמר זה יש דיון מקיף בשיטות הגאונים, אך נקודת ההנחה שלו זוקקת בדיקה: האם יש קשר ישיר בין פסק ההלכה לגבי דרך קביעת הדחיות (של ראש השנה) ובין השאלה האם עיקר הקידוש הוא בראייה או בחשבון.

[12] ראה בעניין זה לדוגמה בכתבי יוספוס פלביוס: מלחמות היהודים ספר שני פרק ח', קדמוניות היהודים ספר שלושה עשר 173-171.

[13] לגבי משמעות הפיצול ושיטת חשבון האיסיים ישנו חומר רחב. ראה בעניין זה - 'חשבון הלוח של כת מדבר יהודה עיונים במגילות מדבר יהודה' ש. טלמון, בתוך מחקרים במגילות הגנוזות עמ' 105-77 (להלן טלמון); 'הלוח של ספר היובלים' י. באומגרטן, תרביץ לב (תשכ"ג) עמ' 329-317 (להלן באומגרטן); 'ספרות ההיכלות ומסורת המרכבה' בשני הפרקים הראשונים, רחל אליאור עמ' 59-19; ומאמרו של קיסטנר. וראה במאמרים אלו שמזהים את הלוח המופיע בספר היובלים כלוח של האיסיים, במיוחד לאור לוח משמרות המקדש שנמצא במדבר יהודה.

[14] בלוח השנה של האיסיים אנו מוצאים מספר סטיות ואנו רואים שהלוח שלהם אינו מושלם - 1. אין לאיסיים הסבר מדוע יום הכיפורים חל בי' בתשרי (מבחינת המיקום בחודש). 2. לוח שנה שמשי מונה 365 ימים ולא 364 ימים כפי חשבונם. לאיסיים היה חשוב שלוח השנה יהיה בן 364 ימים כפי שנפרט בהמשך. השאלה היא איך הם התגברו על הפער בין הלוח שלהם לבין המציאות. לא ניתן להגיד שהם טעו בעובדות המדעיות שהרי בספר חנוך מפורש שהם ידעו ששנה שמשית היא של 365 ימים (חנוך ב ו', כא). 3. בתורה מתואר שהמבול החל בי"ז לחודש השני והסתיים לאחר שנה בתאריך כ"ז. בסדר עולם רבה (סימן ד') מתואר שהמבול היה שנה שמשית שלמה, ולכן יש הפרש של עשרה ימים. אך לפי הלוח האיסיי, לא ברורה משמעות עשרת הימים הללו. אמנם בספר היובלים הגרסה היא שהמבול החל בכ"ז לחודש השני, ולכן יש כאן שנה תמימה; אך במספר ספרים חיצונים אחרים אנו מוצאים גרסאות אחרות, ועניין זה איננו מוסכם.

[15] בכל המקורות אנו מוצאים שחז"ל הדגישו שהם חולקים על הבייתוסים, המזוהים כאיסיים. בנוגע למחלוקת עם האיסיים בנוגע לעבודה במקדש רמזתי במאמרי בדף קשר 966 'היתר פיקוח נפש בשבת'.

[16] יש לקרוא מדרשי ההלכה רבים על פרשת החודש לאור מחלוקת זו, ראה לדוגמה במכילתא דר' ישמעאל פרשה א; אבות דר' נתן נוסחה א א', כו.

[17] ראה בעניין זה בספרה של אליאור עמ' 43 ועמ' 58-57. לאור מחלוקת זו ברור מדוע ישנה הדגשה של חשיבות הראייה ולא של חישוב לוח שנקבע מראש בצורה קבועה.

[18] ראה גם ב'איש ההלכה' עמ' 73-72.

[19] בפסקה זו נביא את הראיות שמובאות בדברי הגאונים עצמם מהפסוקים ומהמשניות. ישנן מספר סוגיות שיכולות לשמש כראיה לשיטת רס"ג ורבנו חננאל, ומפאת קוצר היריעה נזכיר אותן בקצרה - 1. בעל בית ישי (סימן כ"ט) מציע ששיטת אחרים המופיעה בגמרא בסוכה (נד:) סוברת שניתן לקבוע על פי שיקולים שונים מהראייה, עיי"ש. 2. במשנה בר"ה (כד.) ישנה מחלוקת תנאים האם צריך להגיד 'מקודש' ביום השני של ראש חודש, או שאין בכך צורך משום שכבר קדשוהו שמים. המנחת חינוך (מצוה ד' ס"ק ב') כותב שסברת רב אלעזר ב"ר שמעון היא שבית דין אינם מחכים לעדים על פי הראייה אלא הם משגיחים על החשבון בלבד. יוצא שלפי הסברו של המנחת חינוך בסוגיה יש תנא נוסף הסובר כשיטה זו. יש לציין כי הרמב"ן בהשגות לספר המצוות (עשה קנ"ג) מסביר גמרא זו בצורה שונה; הרמב"ן לומד מגמרא זו שהמצוה אינה מעשה הקידוש אלא הקביעה שהיום ראש חודש. הקביעה היא לפי הראייה אך אין צורך במעשה קידוש.

[20] אחי, דרור, העיר שייתכן ששיטת הרמב"ם בפירושו על התלמוד היא כשיטת רבנו חננאל. מדברי הרמב"ם בפירושו על מסכת ר"ה דף כ. (עמ' 43 במהדורת קמלהר) עולה שמחללים את החודשים רק מפני תקנת הקרבן או משום ספק, אך מדבריו נראה שניתן לקדש לפי החשבון ללא ראיה (וכך נראה מדבריו בדף כ: עמ' 48 שם). לפי זה, יש לומר שהרמב"ם חזר בו משיטתו הראשונה שסבר בילדותו ולכן הוא הדגיש שאין לטעות בנושא זה. וראה עוד בעניין זה במאמרו של אחי - 'לשון תקיפה בפירוש המשנה לרמב"ם - לשונו של הרמב"ם בפסיקת הלכה במקומות מסופקים, ולשאלת יחוס הפירוש לתלמוד מסכת ראש השנה לרמב"ם', סיני קובץ הרמב"ם כרך קלה-קלו תשס"ה עמ' קנא-קצח.

[21] וראה בדברי הרב כשר שמסביר שיש מחלוקת בין המכילתות בנוגע לקידוש החודש במדבר.

[22] ראה עוד בעניין שיטת הרי"ד במאמרו של הרב משה ליכטנשטיין בדף קשר 403-402 'ראשי חדשים לעמך נתת'.

[23] נראה שהרשב"א מאמץ את שיטת הרמב"ן, כפי שעולה מדבריו בהשגות לספר המצוות (עשה קנ"ג). הרמב"ן אינו אומר זאת במפורש אך הוא רומז לשיטה זו, וברשב"א הדברים מובאים בפירוש. וראה בתשב"ץ ח"א סימן קל"ה שיוצא כנגד גישה זו וכנגד דברי רס"ג.

[24] בהקשר זה יש לדון במחלוקות הרמב"ם והרמב"ן בספר המצוות. גם כאן נקצר ונציין להשגת הרמב"ן על ספר המצוות, ולפירוש יד פשוטה במבוא להלכות קדוש החדש ובפ"ה ה"ג.

[25] קובץ חידושי תורה עמ' מז-סה, והובא בקיצור ב'שיעורים לזכר אבא מרי' ח"א עמו' קמז-קמט.

[26] כך פותר הרב סולובייצ'יק את השאלה מדוע הרמב"ם לא מנה את קידוש החודש כמצוה בה חייבים בית דין גדול. אנו מוצאים מצוות נוספות שמקור חובת בית דין נובעת מכך שהם מייצגים את הציבור, ונראה דוגמה אחת. אם האב לא מל את בנו בית דין מחויבים למול את הבן (קידושין כט.). חובה זו אינה מוטלת על בית דין אלא על כלל ישראל, ובית הדין מחויב בכך כמייצג של כלל ישראל. המקנה בקידושין (שם) כותב כך במפורש וכך עולה מדברי הרמב"ם. בהלכות מילה (פ"א ה"א-ה"ב) הרמב"ם פוסק את דברי הגמרא שיש חובה על בית דין למול אם האב לא עשה זאת. אך בפירוש המשנה בשבת (פי"ט מ"ו) הרמב"ם כותב בצורה שונה - "וכן כל מי שרואה את הילד הזה הערל ולא מלו הרי זה עובר על מצות עשה עד שימול אותו כאילו הוא בנו". בפירוש המשנה אנו מוצאים שעקרונית החובה מוטלת על כל אחד, אך מבחינה הלכתית המשמעות היא שבית הדין הולך ומל ולכן כך נפסק במשנה תורה.

[27] לנקודה זו לא התייחסנו, והכוונה היא למחלוקת הרמב"ם ובה"ג בשאלה אם יש למנות את קידוש החודש ועיבור שנים כמצוה אחת (רמב"ם) או כשתי מצוות (בה"ג).

[28] תיאור המאורע מובא בתורה שלמה בפרק ט. הרב כשר מביא את הדעות השונות של החוקרים במניעים של המחלוקת ועיי"ש.

[29] ראה בפירוש המשנה לחגיגה (פ"ב מ"א) בהגדרת מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ועיין גם בהלכות יסודי התורה פ"א-פ"ד, ובהגדרת הרמב"ם מהו ה'פרדס'. לגבי חשיבות חכמת התכונה הרחיב הרמב"ם במורה הנבוכים חלק ב', כד, ובאגרת על גזירת הכוכבים. וראה עוד בעניין זה במאמרו של אחי, דרור פיקסלר, 'מדעי הטבע כעזר וכחלק בלימוד מדעי היהדות', צוהר כרך ד' עמ' 106-93.

[30] השווה את דברינו לכיוון דומה המופיע ב'איש ההלכה' עמ' 89-88, וראה גם 'ובקשתם משם' עמ' 156-154.

[31] כך כותב גם הריטב"א (על אתר), וכן הרמב"ם בתשובה לחכמי צור (תשובות הרמב"ם סימן ק"נ), כותב כי התועלת בהסתכלות במעשי הבריאה על ידי ידיעת החשבונות היא שמתוך כך ניתן להכיר את מי שאמר והיה העולם.

[32] הציטוט מספר המצוות הוא על פי מהדורת ר"י קאפח 'ספר המצוות - מקור ותרגום', מוסד הרב קוק תשנ"ד. בגרסת הדפוסים ישנה טעות קטנה אך משמעותית - "מפני שבית הדין הגדול שבארץ ישראל". שינוי זה הוא משמעותי משום שכשאנו קובעים היום לפי החשבון ברור שאין צורך בבית דין גדול, ושכל בית דין מספיק. בנוסף לכך גרסת הדפוסים קשה במרוצת דברי הרמב"ם; הרמב"ם מסביר איך אנו מקדשים לאחר שבית הדין הגדול בטל, וממילא ברור שאין צורך בבית דין גדול אלא כל בית דין מספיק (וייתכן שהנדפס חשב לקרב את דברי הרמב"ם לשיטת הרמב"ן, לפיה הִלל (בית הדין הגדול) קידש לכל הדורות שלאחריו).

[33] ראינו לעיל שרבנו חננאל מסביר שבראש חודש אנו לא מקדשים את היום, אלא את המועד שחל במהלך החודש. ייתכן ומחלוקת הרמב"ם ורב האי כנגד רס"ג ור"ח נובעת גם מנקודה זו. ר"ח ורס"ג מבינים שהעיקר הוא קביעת תאריך המועד ולכן העיקר הוא החשבון. הרמב"ם מבין שיש עניין מיוחד בר"ח בהליך הקידוש עצמו ולכן העיקר הוא הראייה. הצגת המחלוקת בדרך זו דומה למחלוקת הרמב"ם ורמב"ן בנוגע לשאלה האם המצוה היא הקידוש או קביעת היום, ונרחיב בכך בהמשך.

[34] נראה שלאור זה יש לקרוא את דברי הרמב"ם בפירושו למשנה בראש השנה (פ"ב מ"ז) שם הוא מדגיש את חשיבות ההבנה האמיתית בחשבון התורתי. הרמב"ם מסביר מי הוא האדם שיבין את תיאור החשבון - "אדם דתי ובעל אמונה ורצון לדעת האמת ואינו מטעה את עצמו, ובתנאי שכבר הכשיר עצמו שנים רבות באותם הלמודים המכשירים את האדם עד שהשיג מהם ידיעה חשובה" (יש מקום להשוות תיאור אדם זה לתיאור האדם הראוי להתחיל ללמוד את מורה הנבוכים).

[35] תורת השבת והמועד, 'החדש הזה לכם' עמו' 175-168. יש לבחון לאור הסבר זה של הרב גורן את לשון הרמב"ם במשנה תורה (פ"א ה"ה) - "אין ראית הירח מסורה לכל אדם כמו שבת בראשית שכל אחד מונה ששה ושובת בשביעי אלא לבית דין הדבר מסור... שנאמר החדש הזה לכם עדות זו תהיה מסורה לכם". מה הכוונה בלשון הרמב"ם 'עדות זו'? יש מקום לשקול שהכוונה אינה לעדות של שני עדים שהיום החודש והם ראו את המולד. הרמב"ם משווה זאת לעדות של קיום שבת. ייתכן והכוונה שיש בהליך הקידוש עדות על בריאת העולם והיא נעשית ע"י בית הדין במצוה מיוחדת זו, כמו שבשבת כל אדם מעיד על כך שה' ברא את העולם (וראה מורה הנבוכים חלק ב', לא).

[36] ניתן להביא ראיה לשיטת הרמב"ן המבין שעיקר הדין אינו קידוש ראש החודש אלא קביעת מועדו, מדברי הירושלמי בראש השנה (פ"ב ה"ה) - "תני רבי שמעון בן יוחי אומר: 'וקדשתם את שנת החמשים שנה' - שנים מקדשין ואין מקדשין חדשים. והא תנינן ראש בית דין אומר מקודש? מהו מקודש מקויים". מדברי רשב"י אנו רואים שמטרת הקידוש אינה קידוש החודש אלא קביעת התאריך שבו מתחיל החודש, וממילא מתי המועדים חלים.