סוף זמן קריאת שמע של ערבית לכתחילה ובדיעבד

א.  המשנה הראשונה דנה בסוף זמן קריאת שמע של ערבית (ברכות ב.): מאימתי קורין את שמע בערבין? – משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים: עד חצות. רבן גמליאל אומר: עד שיעלה עמוד השחר. מעשה ובאו בניו מבית המשתה, אמרו לו: לא קרינו …

בתי המשפט במדינת ישראל ודינא דמלכותא דינא

עסקנו לעיל במחלוקת האם בית הדין צריך לאמץ את הלכת השיתוף, ההלכה שהנכסים מתחלקים שווה בשווה בין בני הזוג בשעת הגירושין, ואת החוק שוויתור עובד על זכויות שמגיעות לו מכוח החוק אינו תקף. נקודה יסודית נוספת שעומדת ביסוד המחלוקת  היא שאלת מקומם של בתי המשפט. שתי הלכות אלו, יחד עם הלכות …