שיעורי חזרה במסכת גיטין מפי מורנו הרב ליכטנשטיין - מקורות ומפתחות / הרב אליקים קרומביין

ציונים סתמיים לגמרא הם במסכת גטין, ולרמב"ם - בהלכות גירושין

מקורות

א1.   הגדרת גט - רמב"ם פ"א ה"א, הי"ג; פו ע"א המשנה ורש"י ד"ה "ואם ניסת הולד כשר".

א2.   כתב ידו - משנה בבא בתרא קעה ע"ב "הוציא עליו כתב ידו וכו' ורשב"ם שם; מאור ומלחמות שם; רמב"ם מכירה פ"א ה"ז; תוס' יבמות לא ע"ב ד"ה למעוטי; רשב"א שם ד"ה הא דאמרינן; תוס' גטין ד ע"א ד"ה דקיימא.

א3.   הגדרת שטר - רמב"ם עדות פ"ג ה"ד; השגת הרמב"ן לספר המצוות סוף השורש השני; חי' רבנו חיים הלוי על הרמב"ם הלכות עדות שם; נתיבות המשפט סי' כח סק"ז; גטין עא ע"א "אמר ר' זירא אי קשיא... מפי כתבם"; תוס' כתובות כ ע"א ד"ה ורבי; תוס' ר"ש משנץ שם ד"ה כותב; חי' רמב"ן בבא בתרא עז ע"א ד"ה חוזר; תוס' שם ד"ה חוזר; ריטב"א מכות ו ע"ב ד"השלא; רמב"ם עדות פ"ח ה"ד; תוס' רי"ד גטין עא ע"א ומיהו אינו יכול וכו'.

א4.   דרישה וחקירה בשטרות - גטין יז ע"א מפני מה וכו'; נימוקי יוסף סנהדרין י ע"ב (באלפס) ד"ה והא דאמרינן בשבועות; גטין ג ע"א דאמר ר"ל עדין החתומים וכו'; חי' רבנו חיים הלוי על הרמב"ם הלכות עדות פ"ג ה"ד; תוס' רי"ד גטין פ ע"א שלמה כותבין המקום בגטין וכו'; רמב"ם פ"א הכ"ד, הכ"ה; מלווה ולווה פי"ז ה"ט.

א5.   כשרות שטר בעדי מסירה - גטין כב ע"א - ע"ב מאן חכמים... טובה קמ"ל, ותוד"ה אבל.

א6.   אופי שטר הלואה - כ ע"ב תוס' ד"ה וכותב, ותוס' רי"ד שם הא בעי' ספר מקנה וכו'; רמב"ם מלווה ולווה פי"א ה"ב, פכ"ג ה"ג; תוס' רי"ד יא ע"א תשובה הני וכו'.

א7.   בין גטי נשים לשאר שטרי קניין - השמטות לחידושי רמב"ן גטין ט ע"א ד"ה אם.

א8.   יתרונות של עדי מסירה רי"ף יח ע"ב (באלפס) "מפני תיקון... אנן בדיעבד"; מאור ומלחמות מו ע"א (באלפס); רמב"ם פ"א הט"ו; רי"ף יבמות ט ע"א (באלפס) "הא מילתא מקשו... ולית בה קושיא"; שולחן ערוך חו"מ סי' מו סל"ה; רא"ש גטין פרק ט סי' ז; תפארת שמואל שם סק"ג; ר"ן מז ע"ב - מח ע"א (באלפס) ד"ה והיינו; שיטה מקובצת כתובות צד ע"ב ד"ה כתב (סוף הרור הראשון) פירש ר"י ז"ל וכו'.

א9.   עדיו בחתומיו זכין ליה - חי' רא"ה כתובות צד ע"ב באמצע ד"ה אתמר "ושמואל דאמר כר"א" וכו' (מובא בשטמ"ק שם); מלחמות גטין מו ע"א (באלפס) בסוף דבריו. "ועוד ראיה" וכו'; בבא מציעא יט ע"א תודה וליחוש; שם כ ע"א ד"ה שובר; תוס' רי"ד יז ע"ב ר"ל מ"ט לא וכו'.

א10.   גט כשטר ראיה - כז ע"א תוד"ה הא; ד ע"א תוד"ה מודה; רי"ף יח ע"ב (באלפס) מפני תיקון וכו'; מאור מו ע"א (באלפס); הגהות מרדכי קידושין תקע; כב ע"ב רש"י ד"ה ר' אלעזר; סד ע"א רש"י ד"ה רבי אלעזר.

א11.   עדות שטר על העתיד - כתוב שם לראב"ד עמ' 64; נתיבות המשפט סי' כח סק"ז.

א12.   עדים כתנאי בהרכב השטר - ב"ב קס ע"ב מנהני מילי וכו'; שם קסה ע"א תוד"ה אמר; גטין ב ע"ב תוד"ה עד ע"א

א13.   עדי שטר כעדים לקיום הדבר - ד ע"א תוד"ה דקיימא; נתיבות המשפט סי' לו סק"י.

א14.   מוכח מתוכו - תוס' כ ע"א ד"ה הא; כב ע"א ד"ה מאן; כד ע"ב ד"ה בעדי; תוס' רא"ש כד ע"ב ד"ה בעדי; רמב"ן בבא בתרא קעב ע"ב ד"ה ומה.

ב1.   הגדרת גירושין - פה ע"א המשנה השניה וגמ' עד "לא כל-שכן". קדושין ו ע"א וכן בגירושין נתן וכו'; פב ע"ב ור' יוחנן אמר טעמא וכו'; רמב"ם פ"י ה"א ומגיד משנה שם; פב ע"ב תוד"ה אפילו.

ב2.   ספירת דברים - חי' רמב"ן כ ע"א ד"ה הא; מרדכי ריש פרק ג'; ירושלמי גטין פ"ב ה"ג; רמב"ם פ"א ה"א (ג); שם פ"ד ה"ט הי"א; נזירות פ"א ה"ה; רש"י קידושין ו ע"ב ד"ה הרי את מותרת.

ב3.   זמן - יז ע"ב רש"י ד"ה עד שעת נתינה; בבא בתרא קעבף רשב"ם ד"ה דלמא אבא שאול; רמב"ם פ"א הכ"ו, פ"ג ה"ז; תוס' ב"ב קעב ע"ב ד"ה עדי.

ג1.   כתב המתקיים - המשנה יט ע"א; תוספתא גטין פ"ב ה"ה; תוספתא שבת פי"ב ה"ו; רמב"ם שבת פי"א הט"ו; רמב"ם גירושין פ"ד ה"א; ר"ן ט ע"א (באלפס) ד"ה על העלה; יט ע"ב אמר שמואל נתן לה נייר חלק וכו'; רש"י יט ע"א באבר ותוס' רי"ד שם.

ג2.   צורת האותיות - רמב"ם פ"ד ה"ז; אור זרוע ח"א סי' תרצח, תשטו; שם ח"ב סי' עו; כ ע"ב תוס' ד"ה לא; ספר התרומה הלכות גטין קיב-קיט; מרדכי הלכות קטנות תתקנב-ג; רמב"ם הלכות תפילין פ"ב ה"ט, פ"ה ה"ב, פ"ז ה"ט; שבת קד ע"ב-קה ע"א "תנא הגיה... בעי זיוני"; גטין כ ע"א "תנו רבנן וכתב... דחק יריכות"; ר"ן שבת לז ע"ב (באלפס) ד"ה גרסי'; רמב"ן גטין כ ע"א ד"ה לא צריכא.

ג3.   כתב על גבי כתב - יט ע"א תוד"ה דיו; יט ע"א אתמר מעביר על גבי סיקרא וכו'; כ ע"א אמר רב חסדא גט שכתבו וכו'; רמב"ן יט ע"א ד"ה דיו, שבת קד ע"ב מאן תנא... מן המובחר; רמב"ם שבת פי"א הט"ז, גירושין פ"ג ה"ד; ט ע"ב תוד"ה מקרעין.

ג4.   מחובר ומחוסר קציצה - כא ע"ב רש"י ד"ה אין כותבין; רשב"א שם ד"ה מתני'; ריטב"א שם ד"ה אין; שם תוד"ה יצא; רמב"ן שם ד"ה יצא.

ג5.   שנים ושלשה ספרים - כ ע"ב תוד"ה ספר; סוטה יז ע"ב תוד"ה כתבה על שני דפין; חידושי הגר"ח על הש"ס (סטנסיל) עמ' מג-מה.

ג6.   אופי לשמה בגט - כד ע"ב רמב"ן ד"ה יתר; לב ע"ב תוד"ה רב שש; רמב"ם פ"ט הכ"ה.

ג7.   יחס לשמה למעשה הכתיבה ולגט עצמו - כב ע"ב תודה והא; חי' רבנו חיים הלוי הלכות יבום וחליצה פ"ד הט"ז, הלכות תפילין פ"א הט"ו; רשב"א חולין יב ע"ב ד"ה מאן תנא; שו"ת רשב"א חלק א' כו.

ג8.   היקף דין לשמה - כג ע"א אמר רב נחמן אומר וכו'; ריטב"א ג ע"ב ד"ה אי; רמב"ן פו ע"ב ד"ה האי; ביאור הגר"א אבן העזר קלא סק"ח; רא"ש פרק ג' סי' ב; רמב"ם פ"ג הי"ז-י"ח.

ג9.   מי מסוגל לכוון לשמה - כג ע"א תוד"ה עובד כוכבים אדעתא; בית יוסף אה"ע קכג ד"ה ולענין; חי' רבנו חיים הלוי הל' תפילין פ"א הט"ו; פסחים ס ע"ב אמר רבא פסח וכו'; רמב"ם פ"ג הט"ו-ט"ז; רא"ש פרק ב סי' כה ע"א

מפתחות

מפתח לש"ס

שבת

קב ע"ב

מלאכתו מתקיימת

ג1

קג ע"ב

כתיבה תמה

ג2

קד ע"ב

תגין

ג2

קד ע"ב

נטל גגו של חי"ת

ג2

פסחים

ס ע"ב

פסח לשמו ושלא לשמו

ג9

יבמות

לא ע"ב

תוד"ה למעוטי

א2

לא ע"ב

זמן בשטר קידושין

א4

קיח ע"ב

המזכה גט לאשתו

א9

כתובות

כ ע"א

תוד"ה ורבי

א3

סוטה

יז ע"ב

תוד"ה כתבה

ג5

גטין

ב ע"ב

עד אחד נאמן באיסורים

א12

ג ע"א

עדים החתומין על השטר

א4

ד ע"א

תוד"ה מודה

א10

ד ע"א

תוד"ה דקיימא

א2, א8, א13

ט ע"ב

תוד"ה מקרעין

ג3

יג ע"א

תוד"ה באומר

א9

יז ע"א

זמן בגטין

א4, ב3

יח ע"א

והלכתא משעת כתיבה

א6

יח ע"א

נתן עיניו לגרשה

א9

יט ע"א

דבר שהוא של קיימא

ג1

יט ע"א

כתב על גבי כתב

ג3

יט ע"א

רש"י ד"ה באבר

ג1

יט ע"א

תוד"ה דיו

ג3

יט ע"ב

גט בכל לשון

ג2

יט ע"ב

מי מילין

ג1

יט ע"ב-

כ ע"א

גירושין בספר תורה

ב2

כ ע"א

מחלוקת ר' יהודה וחכמים

ג3

כ ע"א

חק תוכות

ג2

כ ע"א

בעינן שמו ושמה

ב2

כ ע"א

תוד"ה הא

א14, ב2

כ ע"ב

שניים ושלשה ספרים

ג5

כ ע"ב

תוד"ה ספר

ג5

כ ע"ב

תוד"ה לא

ג2

כ ע"ב

תוד"ה וכותב

א6

כא ע"ב

ספירת דברים

ב2

כא ע"ב

גט במחובר

ג4

כב ע"א

עציץ נקוב

ג4

כב ע"א

תוד"ה מאן

א10, א14

כב ע"ב

לא הכשיר ר"א אלא בגטין

א5, א7

כב ע"ב

ימים רבים

ג1

כב ע"ב

רש"י ד"ה ר' אלעזר

א10

כג ע"א

גדול עומד על גביו

ג7

כג ע"א

אדעתא דנפשיה

ג7

כג ע"א

מצאו באשפה

ג8

כג ע"א

והוא ששייר מקום תורף

ג8

כד ע"ב

תוד"ה בעדי

א14

כו ע"א

לשמה בתורף וטופס

ג8

כז ע"א

תוד"ה הא

א10

לב ע"ב

תוד"ה רב ששת

ג6

לו ע"א

עדי חתימה משום תקום העולם

א10

לט ע"א

המפקיר עבדו צריך גט

ב1

מ ע"א

הכותב שטר ארוסין לשפחתו

ב2

מה ע"ב

מעשה בצידן

ג9

מה ע"ב

תוד"ה עיבוד

ג9

סד ע"א

רש"י ד"ה ר' אלעזר

א10

עא ע"א

מפיהן ולא מפי כתבן

א3

עט ע"ב-

פ ע"א

שינוי מקום בגט

א4

פב ע"ב

ריח הגט

ב1

פה ע"א

אלא לאבא ולאביך

ב2

פה ע"א

גופו של גט

ב1

פה ע"ב

זמנו של שטר מוכיח עליו

ב3

פו ע"א

כתב ידו

א1

פז ע"ב

גט כתוב יוונית

ג2

קידושין

ו ע"א

הרי את משולחת

ב1

ו ע"ב

רש"י ד"ה הרי את מותרת

ב2

ז ע"א

תוד"ה ונפשטו

ב1

נט ע"א

דיבור מבטל דיבור

ג6

בבא מציעא

יג ע"א

עדיו בחתומיו זכין ליה

א9

יד ע"א

אחריות טעות סופר

א6

יט ע"א

גט כראה באכילת פרות

ב3

יט ע"א

תוד"ה וליחוש

א9

כ ע"א

תוד"ה שובר

א9

בבא בתרא

עז ע"א

תוד"ה חוזר

א3

קנז ע"ב

דאיקני

א6

קס ע"ב

ג' עדים בגט מקושר

א12

קסה ע"א

תוד"ה אמר

א12

קעב ע"ב

תוד"ה עדי

ב3

סנהדרין

לב ע"א

דרישה וחקירה בדיני ממונות

א4

זבחים

ב ע"ב

סתמא לשמה

ג6

מנחות

כט ע"א

מוקף גויל

ג2

מפתח לרמב"ם

תפילין וספר תורה

פ"א

הי"א

ג9

פ"א

הט"ו

ג9

פ"ב

ה"ט

ג2

פ"ה

ה"ב

ג2

פ"ז

ה"ט

ג2

שבת

פ"ט

הי"ג

ג1

פי"א

הט"ו

א8

ח"א

הט"ז

ג3

גירושין

פ"א

ה"א

א1, ב2

הט"ו

א8

הכ"ד

א4

הכ"ה

א4

הכ"ו

ב3

פ"ג

ה"ד

ג3

ה"ז

ב3

הט"ו

ג9

הט"ז

ג9

הי"ז-י"ח

ג8

פ"ד

ה"א

ג1

ה"ז

ג2

ה"ט

ב2

הי"א

ב2

פ"ט

הכ"ה

ג6

פ"י

ה"א

ב1

נזירות

פ"א

ה"ה

ב2

מכירה

פ"א

ה"ז

א2

מלוה ולוה

פי"א

ה"ב

א6

פי"ד

ה"י

א11

פי"ז

ה"ט

א4

פכ"ג

ה"ג

א6

טוען ונטען

פ"ד

ה"ח

א11

עדות

פ"ג

ה"ד

א3

פ"ח

ה"ד

א3