אין מעבירין על המצוות

לקובץ הפידיאף א. לאחר שנפגשנו מעט עם הכלל 'זריזין מקדימין למצוות', נמשיך במסע בסוגיות הזמן והקדימות אל הכלל 'אין מעבירין על המצוות'. על הפסוק (שמות יב, יז): וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַמַּצּוֹת כִּי בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה הוֹצֵאתִי אֶת צִבְאוֹתֵיכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַיּוֹם הַזֶּה לְדֹרֹתֵיכֶם חֻקַּת עוֹלָם. דרשו חכמים (מכילתא דרבי …

זריזות מול ברב עם הדרת מלך

לקובץ הפידיאף א. בדף הקודם העלנו את השאלה האם הכלל של 'זריזין' קורא לאדם לקיים את ברית המילה בבוקר גם כאשר הדבר יבוא על חשבון נוכחות משפחתו וקהילתו בברית. למדנו את תשובת תרומת הדשן שניתן להשתהות במצוה כדי להדר בה כל עוד שאין חשש שהדבר יוביל לאי קיום המצוה. עולה …

זריזות מול הידור

לקובץ הפידיאף א. בדף הקודם התחלנו לעסוק בכלל 'זריזין מקדימין למצוות', ולמדנו את דברי הרמב"ם 'כל היום כשר למילה, ואעפ"כ מצוה להקדים בתחלת היום שזריזין מקדימין למצות'. בדף זה נעסוק בשאלה הבאה: האם מצוה להקדים בתחילת היום גם כאשר הדבר יוביל לכך שאדם יקיים את המצוה בצורה מהודרת פחות? חשבו …

זריזין מקדימין למצוות – פתיחה

לקובץ הפידיאף א. חכמים דורשים על הפסוק 'וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ' (ספרא תזריע פרשה א): וביום מלמד שכל היום כשר למילה אלא שהזריזים מקדימים למצות שנאמר וישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמורו. וכך כותב הרמב"ם (מילה א, ח): מל משעלה עמוד השחר כשר, וכל היום כשר למילה, ואעפ"כ מצוה …

השקעה כספית במצוות

א. השקעה כספית במצוות פתיחה – לדף הלימוד ב. השקעה כספית במצוות לא תעשה – לדף הלימוד ג. מוכר כסותו ומחזר על הפתחים א – לדף הלימוד ד. מוכר כסותו ומחזר על הפתחים ב – לדף הלימוד ה. תקנת אושא – לדף הלימוד ו. השקעה כספית בכיבוד הורים א – לדף הלימוד ז. השקעה כספית בכיבוד …

קטנים במצוות

א. היחס בין קטן שאוכל נבלות לדין חינוך – לדף הלימוד ב. חובת אחרים ואב באיסורי דאורייתא ודרבנן – לדף הלימוד ג. חובת האם – לדף הלימוד ד. חיוב הקטן עצמו במצוות ויכולתו להוציא אחר א – לדף הלימוד ה. חיוב הקטן עצמו במצוות ויכולתו להוציא אחר ב – לדף הלימוד ו. הגדרת הגיע לגיל …

כוונה במצוות

א. כוונה במצוות פתיחה – לדף העיון ב. כוונה במצוות בשיטת הרמב"ם – לדף העיון ג. אמירה וכוונה שלילית – לדף העיון ד. כוונה במצוות שבין אדם לחברו – לדף העיון ה. כוונה במצוות וכוונה בקריאת שמע – לדף העיון ו. כוונה בתפילה א – לדף העיון ז. כוונה בתפילה ב – לדף העיון    

השקעה כספית בהצלת נפשות

לקובץ הפידיאף א. מהו היקף חובת ההשקעה הכספית בהצלת נפשות? האם חובה זו מוגבלת כמו צדקה או מצוות עשה או שאין לה גבול כמצוות לא תעשה, 'לא תעמוד על דם רעך'? ואולי דינה תלוי במחלוקת שלמדנו לעיל בדין לאו שעוברים עליו ללא עשייה? מה יענו הפוסקים הסוברים שלאו שעוברים עליו …

השקעה כספית בכיבוד הורים ב

לקובץ הפידיאף א. נמשיך להתהלך בסוגיית ההשקעה הכספית במצוות כיבוד הורים ונפנה למרחב נוסף שלה. נפתח במעשה המפורסם בדמא בן נתינה (קידושין לא.): אמר רב יהודה אמר שמואל, שאלו את ר' אליעזר: עד היכן כיבוד אב ואם? אמר להם: צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון ודמא בן …