השקעה כספית בכיבוד הורים א

לקובץ הפידיאף א. נמשיך במסענו במרחבי חובת ההשקעה הכספית במצוות ונתבונן בחובת ההשקעה הכספית במצוות כיבוד הורים. התורה מצווה על האדם לכבד את הוריו (שמות כ, יב): כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נתן לך. מהו כבוד? מה כלול במצוה זו? על מה …

תקנת אושא

א. הגמ' בכתובות עוסקת בתקנות שנתקנו באושא, ואחת מהתקנות היא התקנה שלא לבזבז יותר מחומש (כתובות נ.): א"ר אילעא: באושא התקינו, המבזבז – אל יבזבז יותר מחומש. עולה מפשטות דברי ר' אילעא שבאושא אסרו ליתן יותר מחומש לצדקה בכלל ולמצוות בפרט, ולא חייבו ליתן חומש. כך משתמע ביתר חדות מהמשך …

מוכר כסותו ומחזר על הפתחים ב

  א. בדף הקודם התחלנו לעסוק בשאלת חובת העני: האם עליו לחזר על הפתחים כדי שיהיה לו כסף לקנות חפצי מצוה? האם עליו למכור את כסותו? התמקדנו בעיקר בדין 'מוכר כסותו' שנאמר בארבע כוסות וחנוכה, ובמחלוקת האם זהו דין מיוחד שנאמר במצוות פרסום הנס או עקרון שנכון לכל המצוות. בדף …

מוכר כסותו ומחזר על הפתחים א

לקובץ הפידיאף א. מה יעשה אדם עני שאין לו כסף לרכוש חפצי מצוה? למשל, תפילין, מזוזה או אפילו ארבעת המינים ונרות חנוכה? האם הוא חייב לחזר על הפתחים ולבקש צדקה לצורך קיום המצוה? האם הוא חייב למכור את בגדיו היפים ולהסתפק בבגדים פחות יפים וטובים? או שבעקבות מצבו הכלכלי הקשה …

השקעה כספית במצוות לא תעשה

לקובץ הפידיאף א. בדף הקודם התחלנו את מסענו במרחבי סוגיית חובת ההשקעה במצוות. למדנו את דברי הראשונים שהסיקו מהגמ' בב"ק שאדם אינו חייב להוציא ממון רב על קניית חפצי מצוה כארבעת המינים. מה יהיה הדין במצוות לא תעשה? האם גם בה יש הגבלה דומה של היקף חובת ההשקעה הכספית? מה …

השקעה כספית במצוות – פתיחה

לקובץ הפידיאף א. כמה כסף על אדם להשקיע כדי לקיים מצוה? יובל נמצא במקום שבו אין אתרוגים. מגיע לאותו מקום אדם שמנסה לנצל את המחסור ומציע לו לקנות אתרוג בחמשת אלפים דולר. האם יובל חייב לקנות את האתרוג? הגמ' בב"ק מביאה את דבריו של רבי זירא (ב"ק ט.): א"ר זירא …

האכלה בידים ושליחת 'שוטה' למוסד ב

  א. נמשיך בשאלה האם מותר לאבא לשלוח את בנו הלוקה בפיגור קשה למוסד שבו האוכל אינו כשר. החתם סופר כתב כפי שראינו ששליחת הבן אינה מוגדרת כהאכלתו בידים, שכן האב אינו מאכיל אותו בפועל, אלא רק שולח אותו למוסד. בכל זאת הוא הביע התנגדות והסתייגות משליחת הבן למוסד (שם): …

האכלה בידים ושליחת 'שוטה' למוסד א

  א. יובל גר בארגנטינה ובנו לוקה בפיגור קשה. יובל חש שאין בכוחותיו לטפל לבדו בבנו, וברצונו לשלוח אותו למוסד. הבעיה היא שהאוכל במוסדות בארגנטינה אינו כשר. האם מותר ליובל בכל זאת לשלוח את בנו למוסד? שאלה זו תלויה בשתי שאלות מרכזיות: הראשונה, האם האיסור להאכיל בידים נאמר גם בשוטה? …

להאכילו בידים במצוות עשה

לקובץ הפידיאף א. הברייתות מדברות על איסורי דם, שרצים, טומאה ושבת, ורבותינו הראשונים סבורים שיש ללמוד מאיסורים אלו לשאר איסורי התורה. מה הדין במצוות עשה? האם גם בהם נאמר האיסור להאכילו בידים? שירה שומרת על יובל בן הארבע. הם נמצאים בקומה הרביעית והיא מעדיפה שלא לרדת לסוכה שנמצאת בחצר למטה. …

ליספו להו בידים ושייכות הקטן באיסורים ומצוות

לקובץ הפידיאף א. בדפים הקודמים נפגשנו מעט עם הסוגיה העוסקת בשאלת החובה להפריש קטן מאיסורים, וראינו שהעמדה המרכזית בראשונים היא שקטן שאוכל נבלות אין בי"ד מצווין להפרישו. אחת ההבחנות היסודיות העולות בסוגיה היא בין הפרשה להאכלה בידים (יבמות קיד.:): ת"ש: לא תאכלום כי שקץ הם – לא תאכילום, להזהיר הגדולים …