הבנת הקטן וגיל חינוך – במצוות ובאיסורים

לקובץ הפידיאף א. בדפים הקודמים למדנו שגיל חינוך הוא הגיל שבו הקטן מסוגל לקיים את המצוה. יש מצוות שאפילו תינוק מסוגל לקיים, למשל מצוות שקשורות לאכילה ולשתייה. האם גם במצוות אלו חכמים הלכו באותה הדרך וקבעו שהקטן 'הגיע לגיל חינוך' מהשלב שבו הוא מסוגל לקיים את המצוה? שייך בכלל לדבר …

גיל חינוך – יכולת הקיום והיקף החיוב

לקובץ הפידיאף א. בדף הקודם התחלנו לגעת בשאלה מאיזה גיל האב מחויב לחנך את בנו למצוות, והתבוננו בעיקר בדברי רש"י, דברים שמהם ניתן להבין שקיים גיל קבוע ואחיד לכל המצוות. בדף זה נתבונן יותר בשיטת התוספות, השיטה המרכזית בין רבותינו הראשונים. כהתחלה נפגש עימה שוב (תוספות סוכה כח:): והשתא הגיע …

הגדרת הגיע לגיל חינוך א

לקובץ הפידיאף א. מאיזה גיל האב מצווה לחנך את הבן למצוות? האם יש גיל מסוים קבוע לכל המצוות ולכל הקטנים או שמא אין גיל שכזה וכל מצוה לפי עניינה, בהתאם לגיל שבו הקטן יכול לקיימה? נפתח את לימודנו בהתבוננות ראשונית בדברי רבותינו התנאים והאמוראים, תוך ניסיון למצוא בדבריהם תשובה לשאלתנו. …

חיובו של הקטן עצמו במצוות ויכולתו להוציא אחר ב

לקובץ הפידיאף א. בדף הקודם התחלנו לעסוק בשאלה האם חכמים חייבו רק את האב או גם את הקטן, ובהשפעה של שאלה זו על יכולת הקטן להוציא גדול במצוות דרבנן. למדנו שתי דרכים מרכזיות: דרכו של הרמב"ן הסבור שחכמים חייבו רק את האב ועל כן קטן אינו יכול להוציא גדול ידי …

חיוב הקטן בעצמו במצוות ויכולתו להוציא אחר א

לקובץ הפידיאף א. בדפים הקודמים עסקנו בעיקר בשאלה מי חייב לחנך את הקטן. בדף זה נתבונן בשאלה הבאה: התורה פטרה את הקטנים ממצוות. האם חכמים שינו זאת? האם הם חייבו את הקטן עצמו במצוות או שהם רק חייבו את ההורים לחנך את בניהם לקיום מצוות? שאלה זו יכולה להשליך על …

חובת האם

לקובץ הפידיאף א. בדפים הקודמים פגשנו את דברי הרמב"ם שמגביל את החינוך לאב בלבד. הרמב"ם ביקש ליישב כך את המתח שבין דין חינוך ובין דין 'קטן שאוכל נבלות אין בי"ד מצווין להפרישו': אם אנו מצווים לחנך איך יתכן שאיננו מצווים למנוע ממנו לחטוא? משיב הרמב"ם: רק האב מצווה לחנך והוא …

חובת אחרים ואב באיסורי דאורייתא ודרבנן

לקובץ הפידיאף א. בדף הקודם נפגשנו עם המחלוקת בשאלה האם דין חינוך מוטל על האב בלבד, ונמשיך ונעסוק במחלוקת. חשבו על המקרה הבא: יהודה מתארח בשבת בבית גיסו, נעם. בנו הקטן של נעם משחק במוקצה. האם יהודה מצווה למנוע ממנו לשחק במוקצה? יהודה פונה לגיסו ומפנה את שומת ליבו, אך …

היחס בין דין קטן שאוכל נבלות לדין חינוך

לקובץ הפידיאף א. אחת האמירות היסודיות בעולם הקטן והמצוות היא 'קטן שאוכל נבלות אין בית דין מצווין להפרישו'. רבותינו הראשונים התקשו להבין הלכה זו: מה היחס בינה ובין דין חינוך, בינה ובין חיובנו לחנך את ילדינו? אם אנו מצווים בחינוך ילדינו לקיום מצוות אז איך יתכן שאיננו חייבים למנוע מהם …

כוונה בתפילה ב

לקובץ הפידיאף א. בדף הקודם התחלנו לגעת בסוגיית הכוונה בתפילה ונמשיך ללכת בה. נפתח במפגש עם השלכה נוספת של הדרישה לכוונה: האיסור להתפלל כאשר אדם מעריך שלא יצליח להתכוון. הגמ' מביאה את דברי רבי אליעזר (ברכות ל:): רבי חייא בר אבא צלי והדר צלי (התפלל פעמיים) אמר ליה רבי זירא: …

כוונה בתפילה א

לקובץ פידיאף א. בדף הקודם עסקנו בכוונה בקריאת שמע, ולמדנו את דברי הרשב"א שהכוונה שנדרשת בקריאת שמע היא כוונה ייחודית, שונה מהכוונה בה עוסקת סוגיית מצוות צריכות כוונה: 'כוונת הענין', ריכוז במשמעות המילים, במשמעות המעשה, בקבלת עול מלכות שמיים. בדף זה נעסוק בכוונה ייחודית נוספת, בכוונה בתפילה, ונפתח במפגש ראשוני …