כוונה במצוות וכוונה בקריאת שמע

לקובץ פידיאף א. בדפים הקודמים עסקנו במחלוקת בשאלת הצורך בכוונה במצוות. נפנה כעת לסוגיית כוונה בקריאת שמע. הגמ' במסכת ברכות מביאה ברייתא שבה נחלקו רבותינו התנאים בשאלת היקף הצורך בכוונה בקריאת שמע (יג.): תנו רבנן: והיו – שלא יקרא למפרע. הדברים על לבבך, יכול תהא כל הפרשה צריכה כוונה, תלמוד …

כוונה במצוות שבין אדם לחברו

לקובץ הפידיאף א. להלכה מצוות צריכות כוונה. האם גם מצוות שבין אדם לחברו צריכות כוונה? מה אתה חושב? חשוב על נימוקים אפשריים לכך שלא יהיה צורך בכוונה במצוות שבין אדם לחברו. נפתח במפגש עם מדרש הלכה שיתכן שניתן ללמוד ממנו שמצוות שבין אדם לחברו אינן צריכות כוונה (ספרא ויקרא, דיבורא …

אמירה וכוונה שלילית

לקובץ הפידיאף א. נפגשנו לעיל עם המחלוקת האם מצוות צריכות כוונה. האם ישנם מצבים שבהם הצורך בכוונה מוסכם? רבותינו דנו בשאלה זו סביב סוגיה בברכות. נתחיל אפוא ללכת בלימוד הסוגיה (ברכות יב.): היכא דקא נקיט (כאשר מחזיק) כסא דשכרא בידיה (כוס שיכר, בירה, בידיו) וקסבר דחמרא הוא (וחושב שבכוס יין), …

סוגיה ד: תחילת זמן קריאת שמע של ערבית (2)

לקובץ הפידיאף רקע לאחר שעסקנו בשיטות התנאים נעבור לעסוק בפסק ההלכה. הראשונים האריכו לדון בפסק ההלכה מפני שהמסקנה העולה מהסוגיה סתרה את המנהג המקובל בתקופת הראשונים. הראשונים עמלו ליישב את המנהג עם מסקנת הסוגיה. מדברי הראשונים למדים אנו על זמן קריאת שמע, וגם על יסודות מרכזיים בקשרים שבין קריאת שמע …

סוגיה ג: תחילת זמן קריאת שמע של ערבית (1)

לקובץ הפידיאף רקע סוגייתנו עוסקת בתחילת זמן קריאת שמע של ערבית, ומביאה שיטות רבות של תנאים שנחלקו בדין זה. הראשונים מפרשים את שורש המחלוקות ואת היחס בין השיטות השונות. מקורות א. גמ' ב.-ג. "מאימתי קורין את שמע… ואב"א רישא לאו ר' אליעזר היא" ב. רש"י ד"ה משהעני, משעה שקדש היום, …

סוגיה ב: פתיחה למצוות קריאת שמע (2) – אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

לקובץ הפידיאף רקע להשלמת הנושא שפתחנו בו, נעסוק בדין שאינו מובא במסכת ברכות אלא במסכת פסחים. אנו מפסיקים בין "שמע ישראל" לבין "ואהבת", ואומרים בלחש "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". הפסקה זו אינה ברורה, וגם ההקפדה על אמירת מילים אלה בלחש צריכה תלמוד. מקורות א. פסחים נה: משנה [אין …

סוגיה א: פתיחה למצות קריאת שמע (1): מהות המצוה

לקובץ הפידיאף רקע מצות קריאת שמע מתחלקת לשישה נושאים: א.   מהות המצוה. ב.   החיוב מדרבנן לקרוא קריאת שמע ביחד עם ברכותיה. ג.   זמן הקריאה. ד.   דיני הקריאה. ה.   מקומות האסורים בקריאה [דין זה אינו בלעדי לקריאת שמע]. ו.    האנשים הפטורים מקריאת שמע. לשלושת הנושאים הראשונים …

כוונה במצוות בשיטת הרמב"ם

א. בדף הקודם התחלנו להיפגש עם סוגיית הגמ' שבה נחלקו האמוראים האם מצוות צריכות כוונה (ר"ה כח.): שלחו ליה לאבוה דשמואל: כפאו ואכל מצה – יצא (למרות שלא התכוון לשם מצוה). דברים שמהם רבא הסיק שמצוות אינן צריכות כוונה: אמר רבא, זאת אומרת: התוקע לשיר – יצא… אלמא קסבר רבא: …

מצוות צריכות כוונה – פתיחה

א. נפתח את לימודנו בעולם הכוונה במצוות במפגש ראשוני עם סוגיית הגמ' (ראש השנה כח.): שלחו ליה לאבוה דשמואל: כפאו ואכל מצה – יצא. כפאו מאן? אילימא כפאו שד (איבד זמנית את צלילות דעתו ונהפך לשוטה) – והתניא: עתים חלים עתים שוטה, כשהוא חלים – הרי הוא כפקח לכל דבריו, …

עליה לארץ בזמן הגלות ב

א בדף הקודם התחלנו להיפגש עם דברי התוספות לפיהם דין ‘הכל מעלין לארץ ישראל’, דין שמגדיר את בן הזוג שלא רוצה לעלות לארץ כאשם בפירוק הנישואים, לא חל בימיהם, והתמקדנו בנימוקו של רבנו חיים הכהן לכך, ‘והיה אומר רבינו חיים דעכשיו אינו מצוה לדור בא”י כי יש כמה מצות התלויות …