סוף זמן קריאת שמע של ערבית לכתחילה ובדיעבד

א.  המשנה הראשונה דנה בסוף זמן קריאת שמע של ערבית (ברכות ב.): מאימתי קורין את שמע בערבין? – משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים: עד חצות. רבן גמליאל אומר: עד שיעלה עמוד השחר. מעשה ובאו בניו מבית המשתה, אמרו לו: לא קרינו …