ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו טו
שנה תשנד
קטגוריות כתלנו טו, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא, פרק יא נדרים, פרק ראשון כתובות