ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט א
שנה תשסב
קטגוריות הודאת בעל דין, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא, אבני משפט א, תשסב