ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט טז
שנה תשעג
קטגוריות אבני משפט טז, תשעג, כללי, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא, פרק שני כתובות