ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ו
שנה תשסח
קטגוריות הלוואה, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא, פרק שישי שבועות, חמדת הארץ ו, תשסח