ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות
כתב העת אבני משפט ז
שנה תשסז
קטגוריות אישות, אבני משפט ז, תשסז, פרק שישי יבמות, פרק שמיני בבא בתרא