תוצאות חיפוש

באור שיטה תמוהה של השך בהלכות נדה
יצחק ספיר כתלנו ו | הכותל | תשלד
בדיקה לבעלת וסת קבוע - ביאור דברי השו"ע קפ"ד א'
הרב שמעון לפיד אורות עציון טו | אור עציון | תשמט
בענין וסת חצי קבוע ועונה בינונית
יחזקאל כהן כתלנו טו | הכותל | תשנד
גורם הזמן בטומאת הנידה
ישי גזונדהייט עלון שבות 172 | הר עציון | תשע
דילוג בימי החודש - בנגיחות ובוסתות
עשהאל לובוצקי מעליות כו | מעלה אדומים | תשסו
היתר ספקות ע"י תליה - בדאורייתא ובדרבנן
הרב שלום קליין אורות עציון טו | אור עציון | תשמט
וסת החודש וההפלגה בדילוג
הרב זכריה טובי בלכתך בדרך כה | כרם ביבנה | תשסז
וסת הפלגה - מחלוקת הש"ך והט"ז
יהודה קליין אורות עציון יט | אור עציון | תשנא
סוגיית וסת הדלוג והשלכותיה לדיני הוסתות
הרב ברוך וידר כתלנו טו | הכותל | תשנד
פרישה סמוך לוסת
הרב שלמה קורץ ניצני ארץ יח | מרכז הרב | תשעג
קביעות ווסת בהפסקת גלולות
הרב אריה כץ אמונת עתיך 100 | מכון התורה והארץ | תשעג
תשובות קצרות
אמונת עתיך 101 | מכון התורה והארץ | תשעד