תוצאות חיפוש

8 1-408.11-17
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
אבל בתפילין ביום קבורה שאינו יום מיתה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
אבלות למשפחת הבעל לפני היתר העגונה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
אבקת חלב העשויה מחלב נכרי
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
אונאה וביטול מקח
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
אונאת דברים במסחר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
אזהרת המהרשל והשלכותיה בימינו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
אחריות מתווך
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
אחריות שכיר כלפי משכירו בפשיעתו בלקוחות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
איזה מנהג מצריך התרה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
אין עד נעשה דיין
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
איסור חדש בארצנו בזמן הזה - סקירה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
איסור חדש בחוץ לארץ
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
איסור חדש בימינו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
איסור נגישה בפקיד בנק
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
איסור קצירה קודם העומר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
אכילה בסיום תענית אסתר קודם תפילת ערבית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
אכילה קודם קיום מצוה שמבטלה מאונס
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
אלו הכנות לשבת מתיר עירוב תבשילין
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
אמירה לישראל בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
אמירה לנכרי בשביעית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
אמירה לקטן לעשות איסור
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
אנטנה על גג בית כנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
אפרושי מאיסורא בגרימת נזק למופרש
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
ארץ הקיני הקניזי והקדמוני
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
אשה בקריאת מגילה לנשים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
אתרוג של שותפים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
ביטול חמץ על ידי שליח
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
ביכורים בשביעית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
בין ברכת הגומל וקרבן תודה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
בירורים בביעור מעשרות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
בכורות מסופקים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
בנו והוא רבו בכיבוד אב ורב
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
בניית סוכה בחול המועד על מנת לפרקה במועד
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
בנית משרדים מעל בנין המשמש לבית כנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
ברוך שפטרני מעונשו של זה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
ברכת הגומל על שני נסים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
ברכת כהנים בארץ ישראל ובחוץ לארץ
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
ברכת שהחיינו בהנחת תפילין
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
בשולי נכרים באגוזי קשיו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
גג משופע בולט מעל סוכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
גדולה נקמה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
גדולי הדור וסמכותם בהלכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
גדר חיוב נשים בתקיעת שופר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
גדר כיבוש יחיד
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
גדרים במבריח ארי
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
גובה המחיצה בבית כנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
גוש קטיף, דינו לגבי רשויות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
גידול מסחרי של בעלי חיים טמאים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
גיטי מלחמה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
גינה בפתח הבית לגבי נר חנוכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
גנב ואינו יכול להשיב למי שגנב ממנו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
גניבה או תפיסה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
גר שהורתו שלא בקדושה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
דבר דואר שאבד בישוב
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
דברים שבקדושה במכון חליבה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
דבש דבורים האם קדוש בקדושת שביעית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
דופן שתי או ערב בסוכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
דין לינה ברגלים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
דין תבשילים לאחר הפסקת חשמל בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
דינא דבר מצרא בחנויות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
דינא דמלכותא דינא בחוץ לארץ בין שני יהודים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
דיני ייחוד בטרמפים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
דיני מעשר שני שאין בו שוה פרוטה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
דירת עכום בבית ישראל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
האבקת שני מיני אילני סרק
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
האכלת חמץ לכלב של הפקר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
האם בעל אתר באינטרנט צריך להשביתו בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
האם יכול לקלקל את אשתו לאחר נתינת הגט מרצונו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
האם יש חובת וידוי מעשרות על כל אחד
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
האם יש יתרון לאתרוג תימני
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
האם כהן מרכיב משקפיים מותר בעבודה במקדש
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
האם מצוה לבנות את ארון הברית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
האם קרקע בארץ ישראל היא תנאי לוידוי מעשרות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
הבאת אוכל חם למגדלי שמירה בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
הבאת ביכורים מזמורה גזולה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
הבאת ביכורים עם עיר של מעמד
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
הבאת ביכורים של המוכר שדהו לפירות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
הבאת מנחות וביכורים מכל חמשת מיני דגן
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
הבעלות על מתנות כהונה לפני נתינתן
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
הברחת נכסים מבעלי חובות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
הגוזל או שנהנה ממתנות כהונה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
הגולן ועבר הירדן חלק מארץ ישראל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
הדלקת נר חנוכה בשמן אסור באכילה או בהנאה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
הדלקת נר של יום טוב
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
הדלקת נרות חנוכה קודם שקיעה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
הוצאה מכלל ישראל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
הוצאת והריגת תולעי מעיים בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
הוצאת מים מכלי מנוקב בו אוכל לבהמות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
הזכרת שתי הלחם בשבועות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
הטפת דם ברית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
היתר סריס מהקרנות לבוא בקהל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסב
הכשר סוכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
הכשרת כלי בישול נכרים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
הלכות נשיאות כפים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
הלל בפסח
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
המבטל כיסו של חבירו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
המעכבים והמנועים מוידוי מעשר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
הנאה מצדקה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
הסבת בית מדרש לעזרת נשים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
הסגרת עבד
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
הסכם יששכר וזבולון
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
הסל מצרפן
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
העברת חוות דעת מדין לדין
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
העברת ספר תורה מבית כנסת אחד לשני
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
הערות בענייני ביכורים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
הערות בענייני מעשר שני
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
הפסקה בתפילת ציבור כדי לענות קדיש וקדושה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
הפקר ביחס לתרומות ומעשרות וביחס למתנות עניים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
הפרשת שותף על שלו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
הפרשת תרומות ומעשרות באיסוף תפוחי אדמה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
הפרשת תרומת מעשר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
הצהרה בעייתית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
הצורך בידיעת מוכר עבור מי המכר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
הצטרפות סכך פסול לסכך כשר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
הצעה לנתינת מעשר עני על ידי הצרכנים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
הקדמת ערבית וקידוש בליל הסדר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
הקינואה בפסח
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
הריגת וצידת שקצים ורמשים ארסיים בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
הרכבה והכלאה באתרוג
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
הרשאה לנוכרי
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
השבת גזל עצים לאחר נטיעתם
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
השבת גניבה מקופת צדקה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
השוכר אחרים להזיק ולחבול
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
השמש בנר חנוכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
השקאה בחול המועד על ידי מחשב
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
השקאה על ידי נכרי בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
השריית חסה בשבת במי מלח
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
השתחויה בראש השנה ויום כיפור
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
השתלת אברים לדיני שבת ויום טוב
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשע
התניה על מקח טעות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
התפטרות רב מרבנותו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
התרת נדרים בערב ראש השנה וכל נדרי ביום כיפור
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
ווי העמודים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
וכאשר אבדתי אבדתי
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
זחילה במקוה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
זמן הבדלה בליל פורים שחל במוצאי שבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
זמן הדלקת נר חנוכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
זמן הדלקת נרות חנוכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
זמן קידוש לבנה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
זמני זריחה, שקיעה וצאת הכוכבים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
זקן ואינה לפי כבודו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
זריעת גרעיני שביעית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
חביבה מצוה בשעתה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
חובת אשה במשלוח מנות ומתנות לאביונים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
חזקה במתפללים בבית הכנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
חזקה על פרוכת לארון קודש
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
חזרת היוצאים להציל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
חיוב אשה רווקה בנר חנוכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
חיוב בדיקה, ביטול ומכירת חמץ ידוע במכולות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
חיוב בקרבן פסח למי שאין לו קרקע בארץ ישראל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
חיוב ברירה קודם הפסח מספק שיחמיץ בפסח
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
חיוב הפקר בפירות אוצר בית דין
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
חיוב הציבור להסרת מכשולים ותקלות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
חיוב וידוי מעשר בימינו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
חיוב מוהל לעקירת מקומו בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
חיוב מעשר כספים מכספי פיצוי מגורשי גוש קטיף
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
חיוב נהג שנשפך לו שמן על הכביש
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
חיוב נשים במצות שמחה ברגלים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
חיוב שנות ערלה באילן שנעקר בגושו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
חיוב תשלום על פקדון מתשלומי ביטוח
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
חיובי גרמא בועד ממונה על נכס
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
חיובי צדקה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
חילול מעשר שני
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
חליבה בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
חממה בשביעית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
חמץ שעבר עליו הפסח
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
חמשת מיני דגן בכלאי הכרם
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
חרש שלמדוהו לדבר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
חשש מזויף מתוכו בכותב בידיעה לבעולה מאתים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
טבילת נדה ביום השביעי
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
טו בשבט בדיני ערלה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
טיסת כהנים מעל בית קברות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
טלית קטן ודרך מצותה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
טענת הטעיה בהודאה בבית דין
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
ייסוף ופיחות מטבע בהלוואות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
ייצוג על ידי טוען רבני
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
יצוא אתרוגים בשנת השמיטה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
יצוא טבלים לחוץ לארץ
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
יצוא פירות שביעית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
יציאה מארץ ישראל לצורך טיול בחוץ לארץ
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
יציאה ממקום הסכנה וכניסה אליו לשם פרנסה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
יצירת שותפות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
יצירת שותפות בין אומנים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
ירידה לאומנות חברו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
ישיבה על דם טוהר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
כהן פצוע דכא או כרות שפכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
כהן פרמדיק
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
כהן שהרג את הנפש
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
כולם גרים הם - לפולמוס הגיור בימינו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
כיבוד אם חורגת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
כיוון בית הכנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
כלאי זרעים לאחר זריעה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
כלב שנטל פיתות מרחבת החנות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
כניסה לבית דרך חדר הפטור ממזוזה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
כניסת נשים לבית קברות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
כתובה מוקדמת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
כתיבת כתובה כאשר קידושין וחופה אחר שקיעה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
לא תהיה לו כנושה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
לא תתגודדו בריבוי מניינים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
לדון לכף זכות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
לחם מחטה נבוטה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
לחמניות מקמח מצה בפסח
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
ליל ניטל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
לימוד תורה לנכרי
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
מאכל בהמה בשביעית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
מודר מפי אחרים בנדרי צדקה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
מזוזה במכון חליבה ובחדרים הסמוכים לו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
מזוזה בשער חצר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
מזיק באונס
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
מזרע ישראל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
מים שאין להם סוף
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
מינקת ביום כיפור
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
מיעוך חלל ואויר באכילת מצה ומרור
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
מכירי כהונה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
מכירת מגילה על ידי גבאי בית כנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
מכירת המחאות במחיר נמוך
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
מכירת חמץ בימינו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
מכת מרדות על תשלום חובות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
מלאכת בורר בהסרת חרקים מעלי ירקות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
מנגינות פסולות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
מנהג קריאת התורה בארץ ישראל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
מניח סכך על סוכתו במועד
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
מסחר ביושר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
מסירות נפש המונית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
מעוברת ביום הכיפורים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
מעוברת שראתה דם במי רגלים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
מצה שרויה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
מצוות בניית סוכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
מצות פריה ורביה בגר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
מצות פריה ורביה בממזר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
מצות שמחה ברגל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
מצטער פטור מן הסוכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
מציאה בכינוס גדול של אנשים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
מצקת חמץ במרק בפסח
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
מקבל למכור ואינו זוכר בכלל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
מקוה על גבי מקוה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
מקום הנחת תפילין של ראש
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
משחק בכדור בשבת וביום טוב
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
משחק בקוביא
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
משחת שיניים לאחר הפסח
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
משלח נכרי לדבר עבירה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
משקאות חריפים שהוכנו על ידי נכרים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
מתנות כהונה לכהנת הנשואה לישראל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
מתנת לולב מנכרי
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
נדר או החלטה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
נטילת ידים עם כפפות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
נטילת מזוזה בשיפוץ בית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
נטילת מזונות בשבת מחוץ לתחום
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
נטילת שכר עבור עשיית מצוות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
ניגוב במגבונים לחים בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
נקי יהיה לביתו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
נתינת זרוע לחיים וקיבה בימינו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
נתינת כשרות לירק עלים המוחזק כנגוע בשרצים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
נתינת מעשר כספים על ידי עבודה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
נתינת מעשר עני במתנה על מנת להחזיר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
סדרי זמנים בארצות הצפוניות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
סוכה בעלת פתחים מרובים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
סוכה ישנה האם צריך לחדש בה דבר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
סוכה שדפנותיה נמוכות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
סיוע לתשלום טיפול רפואי מכמה מקורות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
סיטומתא בדרכי הקניינים בימינו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
ספיחים היוצרים כלאי זרעים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
ספירת העומר בין השמשות וברכה בימים שלאחריה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
ספירת קטן שהגדיל בימי ספירת העומר בברכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
ספר שאינו מוגה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
עד מדינה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
עדות לטובת נכרי בבית דין שאינו לפי דין תורה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
עיבור השנה והשמיטה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
עיקור חיות מחמד
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
עירוב בין מחנות שכביש בוקע דרכם
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
עירובי תחומין בין שומריה למחנה שפיפון ולהיפך
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
עירובי תחומין לכרם עצמונה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
עלית כהן לדוכן באמצע תפילת הלחש
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
עמידה בקריאה בתורה את עשרת הדברות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
עני המהפך בחררה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
ענף העולה מאילן שמת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
ערלה במאגרים גנטיים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
עשיית כדורי שוקולד בשבת מעיסה מוכנה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
עשיית מקוה מקרח מלאכותי
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
פדיון הבן בבן גיורת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
פדיון פטר חמור על ידי אחרים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
פועל שליח שלא עשה שליחותו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
פורים משולש
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
פטירה בין השמשות לענין יארצייט
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
פיטורי שכיר מישראל לשם שכירת שכיר נכרי
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
פיצויי מגורשים עבור ילדיהם, למי
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
פתיחת פחיות ואריזות חד פעמיות בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
צדקה שנאספה עבור ניתוח לחולה שמת קודם הניתוח
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
צדקה שניתנה בתורת הלוואה והוחזרה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
צום בעשירי באב ביום ראשון
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
צורת כוכב ואיסור ציורה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
צער בעלי חיים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
קבוע ופירש בדיני ממונות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
קבורת תרומות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
קבילה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
קבר ביסודות בניין
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
קדושה אחת של ראש השנה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
קדימה בין מזמינים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
קידוש במקום סעודה בליל שמחת תורה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
קניה מהוצאה לפועל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסב
קנין חליפין בקידושי אשה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
קרבן הגר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
קריאה בתורה על ידי בעל קורא
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
קריאה בתורה על ידי נכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
קריאת מגילות בשלושה רגלים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
קריאת פרשת זכור בספר תורה ספרדי לאשכנזים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
קשירת סכך בחוט נילון
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
ראש השנה לאילן בשביעית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
ראש השנה למעשר בשסק
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
רבית מוסוית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
רווח מן הצד לגבאי צדקה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
רווח על ידי ממון של אדם אחר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
רחצה בבריכה מעורבת לילדים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
רחצה ביום טוב
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
רמאות בקניה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
שביעית במקדש
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
שביתת רכב בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
שבע ברכות לשני חתנים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
שדה הקדש בשביעית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
שהחיינו בקביעת מזוזה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
שוכר שהזיק לדירתו ולדירת אחרים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
שום, בצל וביצה קלופים ורוח רעה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
שומר אבידה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
שומר אבידה שפשע
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
שומר שעבודתו נעשית על ידי אחרים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
שותפות בשתי שותפויות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
שטח קוצים הפתוח לישוב לעניין עירוב חצרות
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
שיטת הרמבם בגבולות עולי מצרים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
שילוח הקן
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
שילוח הקן בחצר חברו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
שימור לשם מצה ומצת מכונה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו י | תשעא
שימוש באילן בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
שימוש בגליון של מגילת אסתר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
שימוש בכיור שמימיו משקים צמחים בשבת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
שימוש בכלבי תקיפה לשמירה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
שימוש בכלים שהוחלפו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
שימוש ללא רשות באתר אינטרנט
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
שינוי צדקה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
שינויים במסים על ידי מזכירות הישוב
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
שכיר שהטעה שכירים על שכרם
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
שכירת עירובין מנכרים
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
שליח שקיבל הנחה על קניה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
שליח ששינה מדעת משלחו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
שמיטת כספים בזמן הזה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
שמיני רגל בפני עצמו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
שתיית מי עלי זית
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
תאומים שמת אחד מהם תוך שלשים יום
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
תביעה כנגד שליח מתווך
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
תביעת החזר נזקים בקניה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
תביעת פיצוי על מקח טעות שהסתבך
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
תביעת שותף
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
תגובה למאמר העקרונות בנתינת מעשר עני
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
תלות מצות חלה בארץ ישראל
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
תליית פסוקים על הקיר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
תפילין בחול המועד
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
תפילין דרבנו תם
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ט | תשע
תפיסת שכיר להתחייבויות שלא בוצעו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
תקנת השבין בגזל עצי סוכה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
תרומות ומעשרות מפרי הפקר
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
תרומות מגויים לבנין בית כנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ח | תשסט
תרומת אברים מחיים לצורך השתלה
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ז | תשסח
תרומת ספרים לבית כנסת
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ב | תשסב
תשלום הוצאות ייעוץ
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
תשלום לקבלן שפרטי קבלנותו לא סוכמו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ד | תשסה
תשלום על שירותי הסעדה שבוטלו
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז
תשלום על תיווך ללא שכירות המתווך
הרב יעקב אפשטיין חבל נחלתו ו | תשסז