תוצאות חיפוש

הזמת העדים והכחשתם בבת אחת
הרב חיים פרלמוטר כתלנו טו | הכותל | תשנד
משמעותה של העדות המוכחשת
הרב אברהם וסרמן בריחי שעריך בבא בתרא | תשעב
עדות מוכחשת - מחלוקת רב הונא ורב חסדא
יונתן רקנטי ומיכה מרגלית הכי אתמר ה | איתמר | תשעא
שתי כיתות עדים המכחישות זו את זו
הרב יהודה סרבניק שעלי דעת ג | שעלבים | תשמד
שתי כתי עדים המכחישות זו את זו
הרב אברהם וסרמן בריחי שעריך בבא בתרא | תשעב
תרי ותרי - בבירור עדויות סותרות
יאיר פרץ קול ברמה לא | הגולן | תשעט