תוצאות חיפוש

בסוגיא דשלוחי מצוה אינם ניזוקים
יהודה וינגוט ניצני ארץ טז | מרכז הרב | תשסו
העוסק במצוה פטור מן המצוה
נדב זלצמן קול ברמה כ | חיספין | תשנט
שלוחי מצוה אינן ניזוקין
הרב אברהם צבי מרגלית תבואות ד | כרמיאל | תשעה