סמיכות המסכות חגיגה ויבמות / יאיר יניב

בגליון הקודם [1] הביא הרב שביב מספר תשובות לשאלת סידורה של מסכת יבמות בראש סדר נשים. אחת האפשרויות שהעלה הכותב היתה, שישנה סמיכות בין מסכת יבמות למסכת חגיגה (האחרונה בסדר מועד) משום המחלוקות בין בית-שמאי לבית-הלל המופיעות בשתיהן.

ברצוני להעלות מספר הסתייגויות מקביעה זו.

א.   הרב שביב כותב: "במסכת חגיגה מצינו מחלוקות רבות בין בית-הלל ובית-שמאי, שלוש בפרק הראשון ושלוש בפרק השני. אף מן הבחינה הזאת ממשיכה מסכת יבמות, שאף בה בראשיתה מחלוקת בית-הלל ובית שמאי". בדברים אלו – שתי תמיהות:

1.   מספר כזה של מחלוקות בין שני הבתים בתוך שני פרקים איננו בלתי רגיל. ראה למשל: ברכות פ"ח (שש מחלוקות), ביצה פ"א (ארבע מחלוקות, ומחלוקת נוספת בפרק שני), מעשר שני פ"ב ופ"ג (שתי מחלוקות בכל אחד) ופ"ה (שלוש מחלוקות), עדויות פ"ד (שתים עשרה מחלוקות) ופ"ה (שלוש מחלוקות), נדהפ"י (חמש מחלוקות). לא נראה, שסדרות רגילות של מחלוקות יהוו סיבה לסמיכות בינן לבין הסידרה המופיעה בראש מסכת יבמות.

2.   בדרך כלל משתמשים התלמוד[2], הראשונים והאחרונים בעיקרון הסמיכות כאשר מדובר בקשר בין סוף המסכת הראשונה לראש המסכת השניה. כאן מחדש הכותב, שניתן לסמוך אף על קשר בין תחילות שתי מסכות.

ב.   הרב שביב ממשיך: "אמנם, אף בתחילתה של מסכת קידושין מצויה מחלוקת בין הבתים; מהו השיעור המינימלי של הכסף בו מתקדשת האשה לבעלה. אך שם זו מחלוקת בפרט הלכתי, ואילו ביבמות המחלוקת היא בעיקר ההלכה השנויה בפרק א'". נראה שלא דק, שהרי מתוך שש המחלוקות המופיעות במסכת חגיגה רק על אחת ניתן לומר שאיננה טכנית, אלא בעיקר ההלכה (המחלוקת הראשונה). אם כן, אין לדבר על סמיכות בין סדרות מחלוקות אלו.

ג.   הכותב מסיים: "אף ההמשך למשנת המחלוקת, מלמד שיש כאן דברי חתימה לסדרת מחלוקות: 'אף על פי שאלו אוסרין ואלו מתירין, אלו פוסלין ואלו מכשירין, לא נמנעו בית-שמאי מלישא נשים מבית-הלל, ולא בית-הלל מבית-שמאי; כל הטהרות והטומאות שהיו אלו מטהרין ואלו מטמאין, לא נמנעו עושין טהרות אלו על גבי אלו' (ספ"א מיבמות)". נראה לי, שדווקא משם ראייה לדברינו. אמנם ברור לכל, שהמשנה שצוטטה היא חתימה לסדרת מחלוקות, אולם דווקא מתוכה נראה שאין היא חתימה לכל הסדרות שהציע הרב שביב, אלא אך ורק לסידרה האחרונה. המחלוקות המופיעות במסכת חגיגה אינן עוסקות לא באיסור והיתר או בפסול והכשר ולא בטומאה וטהרה. משנה זו משמשת במקומה הנוכחי (ראה להלן) חתימה לסדרת המחלוקות בראש המסכת בלבד, מחלוקות העוסקות באיסור והיתר ובפסול והכשר. דבר זה רואים אנו אף מן הנוסח המופיע בתוספתא המקבילה למשנתנו (יבמות פ"א, ה"י): "אע"פ שנחלקו בית שמיי כנגד בית הלל בצרות ובאחיות ובספק אשת איש ובגט ישן ובמקדש את האשה בשוה פרוטה והמגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי, לא נמנעו בית שמיי לישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמיי, אלא נהגו האמת ושלום ביניהן, שנ' 'האמת והשלום אהבו' (זכריה, ח' יט)". נראה בעליל שאין כאן כל התייחסות למחלוקות במסכת חגיגה, אלא רק למחלוקות המופיעות בסר נשים או שקשורות בסדר נשים.

נראה להעיר עוד, שמקומה של המשנה הזו כאן אינו כל כך ברור, ונראה שהועברה לכאן מפרק רביעי של מסכת עדויות[3]. על כך מעידה, כמובן, התוספתא שצוטטה, אשר מביאה רק מחלוקות המופיעות שם (מ"ז-מ"ט, פ"ה מ"ה) [4]. לפי זה, אין כל מקום לראות את המשנה כחתימה למחלוקות המופיעות במסכת חגיגה.

לתשובתו של הרב יהודה שביב לתגובה זו


[1] ר"י שביב 'מדוע סודרה מסכת יבמות בתחילת סדר נשים', עלון שבות 137.

[2] בתלמוד אמנם מצאנו פעמיים,שאין סדר למשנה בשתי מסכות (בבא קמא קב ע"א, עבודה זרה ז ע"א), אולם התלמוד עצמו שואל על סדר המסכתות חמש פעמים (התוספות [בבא מציעא ב ע"א, ד"ה שנים; וראה גם התוספות בבבא קמא שם ובבבא בתרא ב ע"א] מסבירים: "ואףעל גב דבתרי מסכתא אין סדר למשנה... הני מילי לעניין מחלוקת ואחר כך סתם, לפי שרבי לא היה לומד כסדר, אלא כמו שהיו חפצים התלמידים אבל כשחיברן – על הסדר חיברן, וצריך כל מסכתא טעם למה נשנית אחר שלפניה". וראה גם: ר"ז פרנקל, דרכי המשנה, תל אביב תשי"ט, עמודים 270-272; ר"ח אלבק, מבוא למשנה, ירושלים – תל אביב תשי"ט, עמודים 125-127): תעני ב ע"א, לגבי סמיכות תענית לראש השנה; [נזיר ב ע"א, לגבי מקומה של מסכת סוטה בסדר נשים]; סוטה בע"א, לגבי סדרן של מסכות כתובות, נדרים, נזיר וסוטה (וראה שם בתוספות [ד"ה המקנא], שראו סתירה בין ראש נזיר לראש סוטה); מכות ב ע"א, לגבי סמיכות מכות לסנהדרין; שבועות ב ע"ב, לגבי סמיכותה של שבועות למכות.

המקורות בנזיר ובסוטה אינם נוגעים בדיוננו, משום שאין מדובר שם על קשר אסוציאטיבי או טקסטואלי בין המסכות, אלא בקשר תוכני-רעיוני.

גם בתענית, ששם הגמרא מקשרת אכן לראש המסכת הקודמת (ראש השנה), נראה שהדיון אינו עניין לדיוננו. ר"ז פרנקל (שם, עמוד 270) מחלק בין שני סוגי דיוני סדר בש"ס: "האופן הא': הש"ס מקשה למה נסדרה מסכתא זאת אחר מסכתא פלונית. האופן הב': הש"ס מקשה בהבנת המשנה השנויה בראש המסכתא, ומתרץ לה בחברו מסכתא אל מכתא". דיוננו נסוב סביב האופן הראשון, ואילו הדיון בתענית נסוב סביב האופן השני: המשנה אומרת: "מאימתי מזכירין גבורות גשמים...", ועל זה שואלת הגמרא: "תנא היכא קאי" – "כלומר מדקתני 'מאימתי' מכלל דפשיטא ליה להאי תנא דחייבים להזכיר, והיכא חזינן דמחייב להזכיר" (רש"י שם). על שאלה כזו ניתן לענות מתחילת המסכת הקודמת: "תנא מראש השנה סליק, דתנן [ראש השנה טז ע"א]: 'ובחג נידונין על המים'").

אם כן רק הדיונים בששבועות ובמכות נוגעים לדיוננו, ושם אכן קושרת הגמרא את תחילת במסכת לסוף המסכת הקודמת.

[3] ראה: ר"ח אלבק, שם (הערה 2), עמודים 84-82; הנ"ל, פירוש לששה סדרי משנה, סדר נזיקין, מבוא למסכת עדיות, עמודים 277-275 (אמנם ראה: י"נ אפשטיין, מבואות לספרות התנאים, ירושלים – תל אביב תשי"ז, עמוד 104). לפי זה ברור גם המשך המשנה והתוספתא, המדבר על מחלוקות הבתים בענייני טומאה וטהרה, שאינן מופיעות ביבמות: במסכת עדויות מופיעות מחלוקות כאלו (פ"ד מ"ו ומי"ב, פ"ה מ"א), ועליהן נסובה המשנה.

[4] ראה: ר"ש ליברמן, תוספתא כפשוטא ח"ו עמוד 7, שעמד על כך, והסביר מתוך כך גם את הפיסקה הקשה בתוספתא 'ובספק אשת איש'.