כתב העת חבל נחלתו ב
שנה תשסב
קטגוריות חבל נחלתו ב, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא, הודאת בעל דין