ישיבה שעלבים
כתב העת שעלי דעת ז
שנה תשן
קטגוריות שעלי דעת ז, פרק ראשון פסחים, פרק רביעי יבמות, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא