ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון טו
שנה תשמט
קטגוריות אורות עציון טו, תשמט, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא, חזרה מעדות - כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, נידה