ישיבה שעלבים
כתב העת שעלי דעת ה
שנה תשמז
קטגוריות שעלי דעת ה, פרק ראשון גיטין, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא