כתב העת חבל נחלתו ו
שנה תשסז
קטגוריות פרק ראשון תענית, פרק ראשון סוכה, סוכות