ישיבה יד ברודמן, כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ז
שנה תשסז
קטגוריות יבום, אבני משפט ז, תשסז, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד.