ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ב
שנה תשסג
קטגוריות עדות מוכחשת - גדרה ותוצאותיה, דרישה וחקירה, פרק שלישי סנהדרין, פרק חמישי סנהדרין