ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ה
שנה תשסו
קטגוריות כללי, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד., פרק ראשון כתובות