ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ג
שנה תשסד
קטגוריות אישות, פרק ראשון כתובות, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא, חמדת הארץ ג