ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ה
שנה תשסז
קטגוריות חמדת הארץ ה, תשסז, פרק ראשון סנהדרין, פרק שני יבמות, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא