ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ה
שנה תשסז
קטגוריות כללי, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא, פרק ראשון סנהדרין, חמדת הארץ ה, תשסז