ישיבה מעלה גלבוע
כתב העת מעגלים ז
שנה תשעא
קטגוריות פרק שביעי בבא קמא, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא, קנס, מעגלים ז