ישיבה שדמות נריה
כתב העת ממעין מחולה ד
שנה תשנז
קטגוריות הודאת בעל דין, פרק שלישי סנהדרין, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא, ממעין מחולה ד