ישיבה יד ברודמן, כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ז
שנה תשסז
קטגוריות עדות מוכחשת - גדרה ותוצאותיה, תרי ותרי - ספק הנוצר מעדויות סותרות, אבני משפט ז, תשסז